ANUNŢ privind organizarea concursului de acordare a gradului profesional de cercetător științific gradul III pentru cadrele militare cu atribuții în domeniul cercetării-dezvoltării din cadrul Centrului de Scafandri

ANUNŢ

privind organizarea concursului de acordare a gradului profesional de cercetător științific gradul III pentru cadrele militare cu atribuții în domeniul cercetării-dezvoltării din cadrul Centrului de Scafandri

Concursul se desfășoară în baza HG nr. 350 din iulie 1993 publicată în M.O. al României nr. 187 din 5 august 1993 prin care Centrul de Scafandri desfășoară activități de cercetare științifică, de inginerie tehnologicășimedicală pentru realizarea mijloacelor tehnice și perfecționarea procedeelor de scufundare și de lucru sub apăși decizia Consiliului Științific al UM 02145 prin ședința din data de 20.12.2023.

Concursul se adresează cadrelor militare din Centrul de Scafandricare desfășoară activități de cercetare științifică în domenii specifice instituției și care îndeplinesc condițiile de participare la concurs stipulate în Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare.

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

 • cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Centrului de Scafandri;
 • copii legalizatede către serviciul personal după diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență, ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și adeverință, pentru a dovedi vechimea;
 • copie legalizată de serviciul personal și juristul unității după diplome sau titluri științifice sau academice ale persoanelor care participă la concurs;
 • curriculum vitae;
 • lista lucrărilor publicate, însoțită de un exemplar din cel puțin 5 (cinci) lucrări reprezentative, pentru personalul, participant la concursul de acordare a gradului profesional cercetător științific gradul III.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurseste:22.01.2024, ora 14.00.

Dosarele de concurs se depun lacompartimentul personal.

Condițiile minime de experiență profesională pe care trebuie să le îndeplinească cadrele supuse evaluării pentru acordarea gradului de cercetător științific gradul IIIsuntîn conformitate cu art.16, alin 3 pct. c din Legea 319/2003: să aibă activitate de cercetare – dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau 4 ani în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru candidații care provin din afaraînvățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani sau 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează în data de 23.01.2024, ora 15.00, la sediul U.M. 02145, bd. 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, județul Constanța.

Eventuale contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la compartimentul personal, în data de 25.01.2024, până la ora 13.00; persoana de contact M.m.II VĂLEANU Georgian.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se afișează la sediul U.M.02145, bd. 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, județul Constanța, în data de 25.01.2024, până la ora 15.00.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

Proba scrisă: se desfășoară la sediul U.M. 02145, b-dul. 1 Mai, nr. 19-21, localitatea Constanța, în data de 26.01.2024, începând cu ora 11.00.

Rezultatul probei scrise se afișează în data de 26.01.2024, ora 15.30, la sediul U.M. 02145, b-dul1 Mai nr. 19, localitatea Constanța.

Eventuale contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02145, compartimentul personal, în data de 29.01.2024, până la ora 13.00; persoana de contact M.m.II VĂLEANU Georgian.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise se afișează la sediul U.M. 02145, bd. 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, județul Constanța, în data de 29.01.2024, ora 15.30.

Rezultatul final al concursului se afișează în data de 30.01.2024 până la ora 15.00, la sediul U.M. 02145, bd. 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, județul Constanța.

Tematica de concurs:

 1. Legea nr. 346 din 21.07.2006 privind organizarea și funționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare
 2. Metodologia privind  reglementarea activităților de scufundare în România, aprobată prin Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M63/2021.
 3. Legea 319 din 08 iulie 2013 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu modificările și completările ulterioare.
 4. Ordonanța Guvernului nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare.
 5. I. 1000.4 – Instrucțiuni privind procesele de testare, evaluare și omologare a produselor

Bibliografia de concurs:

 1. Legea nr. 346 din 21.07.2006 privind organizarea și funționarea Ministerului Apărării Naționale, cu modificările și completările ulterioare
 2. Capitolul I – Dispoziții generale;
 3. Capitolul II – Atribuțiile și responsabilitățile MapN.
 4. Metodologia privind  reglementarea activităților de scufundare în România, aprobată prin Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M63/2021.
 5. Legea 319 din 08 iulie 2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu modificările și completările ulterioare.
 6. Capitolul I – Dispoziții generale;
 7. Capitolul II – Categorii de personal, funcții și grade profesionale;
 8. Capitolul III – Acordarea gradelor profesionale și încadrarea pe funcții;
 9. Capitolul IV – Drepturi și obligații.
 10. Ordonanța Guvernului nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare.
 11. Capitolul I – Dispoziții generale;
 12. Capitolul II – Sistemul național de cercetare-dezvoltare;
 13. Capitolul III – Evaluarea activității de cercetare-dezvoltare;
 14. I. 1000.4 – Instrucțiuni privind procesele de testare, evaluare și omologare a produselor”
 15. Capitolul II – Procesul de testare și evaluare a produselor;
 16. Capitolul III – Procesul de omologare.

NOTĂ:

1. Eventualele contestații se pot depune după selecția dosarelor de concurs și după fiecare probă în parte. Rezultatul final al concursului nu se contestă.

2. Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Şeful microstructurii de resurse umane

                             M.m.II

Georgian VĂLEANU