Formare profesională scafandri

Centrul de Scafandri organizează cursuri de formare profesională scafandru pe tot parcursul anului. Selecţiile pentru participare se fac în perioadele menţionate, conform „Metodologiei de admitere.

Pentru înscrierea la curs se va utiliza formularul – cerere înscriere curs scafandri.

Programele de formare profesională organizate de Centrul de Scafandri asigură dobândirea unor competenţe profesionale în conformitate cu standardul ocupaţional recunoscut la nivel naţional şi aprobat în condiţiile reglementărilor legale în vigoare.

Standardul ocupaţional este documentul care precizează unităţile de competenţă şi nivelul calitativ asociat activităţilor cuprinse într-o ocupaţie.

Formarea profesională a scafandrilor se organizează în mod distinct pentru ocupaţiile prevăzute în Grupa 7541 din Nomenclatorul C.O.R. (Clasificarea Ocupaţiilor din România), ţinându-se cont de nevoile angajatorilor, competenţele de bază ale candidaţilor şi cerinţele posturilor pe care aceştia le ocupă.

Formarea profesională a adulţilor se organizează prin programe de iniţiere, calificare, recalificare, perfecţionare, specializare, definite astfel:

  • inițierea – reprezintă dobândirea uneia sau mai multor competenţe specifice unei calificări conform standardului ocupaţional sau de pregătire profesională;
  • calificarea, respectiv recalificarea – reprezintă pregătirea profesională care conduce la dobândirea unui ansamblu de competenţe profesionale care permit unei persoane să desfăşoare activităţi specifice uneia sau mai multor ocupaţii;
  • perfecționarea, respectiv specializarea – reprezintă pregătirea profesională care conduce la dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale ale unei persoane care deţine deja o calificare, respectiv dezvoltarea competenţelor în cadrul aceleiaşi calificări, dobândirea de competenţe noi în aceeaşi arie ocupaţională sau într-o arie ocupaţională nouă, dobândirea de competenţe fundamentale/cheie sau competenţe tehnice noi, specifice mai multor ocupaţii.

CURSURI DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU SCAFANDRI AVIZATE CNCFPA

Scafandrul este persoana instruită pentru a putea evolua şi lucra sub apă cu ajutorul unui echipament adecvat. Accesul la scufundări îl au numai persoanele care au efectuat o pregătire de specialitate in domeniu, în urma căreia au obţinut calificarea respectivă şi sunt apte pentru scufundări în perioada in care execută aceste activităţi.

Pentru a participa la cursurile organizate de Centrul de Scafandri în vederea calificării pentru profesia de scafandru, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie cetăţeni români;
b) să fie absolvenţi de liceu/instituţii de studii superioare, cu diplomă de bacalaureat/licenţă;
c) să nu se afle sub incidenţa legii penale;
d) să fie declarat apt medical pentru muncă.

Pentru înscrierea la selecţie, fiecare candidat va completa o cerere de înscriere tip în care va menţiona sub semnătură proprie, toate datele solicitate în formular. La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:
a) copia actului de identitate (buletin de identitate/carte de identitate);
b) copie legalizată a diplomei de bacalaureat/de licenţă;
c) două fotografii color tip „act de identitate”;
d) certificat de cazier judiciar.
e) certificat medical constatator din care să rezulte că solicitantul este apt pentru muncă, eliberat de către medicul de familie.

Anterior selecţiei pentru admiterea la cursul de formare profesională pentru calificarea de scafandru, Centrul de Scafandri organizează evaluarea iniţială, eliminatorie, a candidaţilor, care constă în : verificarea aptitudinilor fizice, psihologică şi medicală de specialitate

Criteriile de selecţie a candidaţilor sunt următoarele:
a) să fie declarat admis în urma verificărilor aptitudinilor fizice, prevăzute la evaluarea iniţială (*);
b) să fie declarat admis la evaluarea psihologică efectuată de către psihologul UM 02145 sau al Centrului de Medicină Navală;
c) să fie declarat apt pentru scufundare de către Centrul de Medicină Navală;
d) să fie declarat admis la testele de barofuncţie şi toleranţă la oxigen executate în cadrul Laboratorului Hiperbar al Centrului de Scafandri de către specialiştii acestuia.

(*) Baremele pentru evaluarea la pregătire fizică sunt următoarele:

ProbaNota BAREME
Flotări Abdomene Tracţiuni Alergare 3000 metri Înot 100m crawl Apnee statică Apnee dinamică
1 Sub 25 Sub 25 1 16m31sec-17 m00sec Peste 3m00sec sub 15sec sub 10metri
2 25 – 29 25 – 29 2 16 m01 sec-16 m30sec 2m46sec-3m00sec minim 15sec minim 10metri
3 30 – 34 30 – 34 3 15 m31sec -16 m00sec 2m31sec-2m45sec minim 20sec minim 11metri
4 35 – 39 35 – 39 4 15 m01sec-15 m 30sec 2m21sec-2m30sec minim 25sec minim 13metri
5 40 – 44 40 – 44 5 14 m31sec-15 m00sec 2m10sec-2m20sec minim 30sec minim 15 metri
6 45 – 49 45 – 49 6 14 m01sec-14 m30sec 2m05sec-2m09sec minim 39sec minim 17 metri
7 50 – 54 50 – 54 7 13 m31sec-14m00sec 2m00sec-2m04sec minim 44sec minim 19 metri
8 55 – 59 55 – 59 8 13 m01sec-13m30sec 1m55sec-1m59sec minim 49sec minim 21metri
9 60 – 64 60 – 64 9 12m31sec-13m00sec 1m50sec-1m54sec minim 54sec minim 23metri
10 Peste 65 Peste 65 10 Sub 12m30sec Sub 1m49sec peste 55sec Peste 23metri

Pentru a fi declarat ADMIS, candidatul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) a susţinut toate probele;
b) a obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea;
c) a obţinut cel puţin media 6,00.
Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 la fiecare probă fizică, se calculează media generală ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire.
Nu se calculează media generală pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la una sau mai multe probe sau care au fost eliminaţi de la o probă (neexecutarea probei în condiţiile impuse), aceştia fiind declaraţi RESPINS.

În baza rezultatelor obţinute la selecţie, Centrul de Scafandri stabileşte pentru fiecare candidat admiterea sau respingerea participării la curs. Toate probele mai sus menţionate sunt eliminatorii.

Cursul de formare profesională organizat de Centrul de Scafandri pentru calificarea în profesia de scafandru, se desfăşoară în baza unor contracte individuale de prestări servicii pentru formare profesională, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Curs de iniţiere/perfecţionare/calificare scafandru – cod COR 754101

Scafandrul este atestat să execute scufundări cu aer comprimat până la adâncimea de 30 metri, autonom, respirând prin intermediul unui aparat de respirat subacvatic format dintr-o rezervă de gaze comprimate stocată în butelii şi detentor. Acesta se poate mişca in orice direcţie si pe orice distanţă, nefiind legat fizic de suprafaţă printr-un furtun de alimentare cu aer.

Scafandrul execută sub apă operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul subacvatic, cercetează mediul subacvatic, culege şi înregistrează informaţii legate de diverse obiective: construcţii, instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc, execută inspecţii tehnice la corpul navei, şi scufundări pentru antrenament.

Curs de iniţiere/perfecţionare/calificare
scafandru lucrător subacvatic – cod COR 754102

Scafandrul lucrător subacvatic este atestat să execute scufundări cu aer comprimat sau amestecuri respiratorii sintetice până la adâncimea de 60 metri, autonom sau cu alimentare de la suprafaţă.

Scafandrul execută sub apă operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul subacvatic, cercetează mediul subacvatic, culege şi înregistrează informaţii legate de diverse obiective: construcţii, instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc, execută inspecţii tehnice la corpul navei, execută lucrări subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic, sudură tăiere subacvatică, control nedistructiv structuri imerse, demolări cu explozivi şi scufundări pentru antrenament, reale sau in simulatoare şi barocamere.

Curs de iniţiere/perfecţionare/calificare
scafandru greu – cod COR 754105

Scafandrul greu este atestat să execute scufundări cu aer comprimat până la adâncimea de 40 metri, utilizând echipamentul tip scafandru greu, asistat de către o echipă de la suprafaţă. Scafandrul se află într-un costum etanş, purtând pe umeri o cască rigidă alimentată de la suprafaţă cu amestec respirator (de obicei aer proaspăt) printr-un furtun de alimentare numit şi ombilical. Amestecul respirator este livrat in mod continuu, surplusul de gaz faţă de gazul consumat de către scafandru fiind evacuat către mediul acvatic exterior.

Scafandrul greu execută sub apă operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul subacvatic, cercetează mediul subacvatic, culege şi înregistrează informaţii legate de diverse obiective: construcţii, instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc, execută inspecţii tehnice la corpul navei, şi scufundări pentru antrenament.

Curs de iniţiere/perfecţionare/calificare
scafandru salvator – cod COR 754107

Scafandrul salvator este atestat să execute scufundări cu amestecuri respiratorii la adâncimi de peste 60 metri, cu alimentare de la suprafaţă sau cu ansamblul de scufundare.

Scafandrul execută sub apă operaţiuni de căutare şi recuperare de obiecte şi persoane aflate în mediul subacvatic, cercetează mediul subacvatic, culege şi înregistrează informaţii legate de diverse obiective: construcţii, instalaţii, ecosisteme, fundul apei etc, execută inspecţii tehnice la corpul navei, execută lucrări subacvatice cu scule acţionate hidraulic şi pneumatic, sudură tăiere subacvatică, control nedistructiv structuri imerse, demolări cu explozivi şi scufundări pentru antrenament, reale sau in simulatoare şi barocamere.

Curs de iniţiere şef de scufundare – cod COR 754108

Şeful de scufundare este persoana instruită şi atestată prin examen să organizeze şi să conducă activităţile de scufundare.

Curs de iniţiere operator barocameră – cod COR 754106

Operatorul barocameră este persoana instruită şi atestată prin examen să conducă activităţile de lucru cu barocamera şi răspunde de buna funcţionare a instalaţiilor interioare şi exterioare ale acesteia.

Se subordonează şefului de scufundare pe timpul desfăşurării activităţilor de scufundare.

Curs de iniţiere tehnician de scufundare – cod COR 754109

Tehnicianul de scufundare este persoana instruită şi atestată prin examen să deservească şi să exploateze instalaţiile din compunerea ansamblului de scufundare (compresoare, surpresoare, grup diesel-generator, caldarine, instalaţii de răcire, regenerare amestec respirator, stocare gaze, etc).

Se subordonează şefului de scufundare pe timpul desfăşurării activităţilor de scufundare.

Cursuri 2019

Extras din Planul cursurilor de perfecţionare/specializare organizate de
unităţile/instituţiile de invățământ militar din Forţele Navale,
în anul de învăţământ 2019-2020
Denumirea cursului Durata
cursului
Perioada de
desfășurare
Număr de locuri
(nr. grupe x nr. cursanți)
Perioada de desfășurare
a concursului de admitere
Curs inițiere scafandru lucrător subacvatic 12 săpt. 03.02-24.04.2020 4 (1×4) 27.01-31.01.2020
Curs de iniţiere scafandru 8 săpt. 24.02-16.04.2020 36 (3×12) 27.01-31.01.2020
Curs iniţiere scafandru greu 8 săpt. 24.02-16.04.2020 12 (1×12) 27.01-31.01.2020
Curs perfecționare scafandru lucrător subacvatic 3 săpt. 23.03-10.04.2020 8 (1×8) 12.03-13.03.2020
Curs de perfecționare scafandru greu 3 săpt. 11.05-29.05.2020 8 (1×8) 06.04-10.04.2020
Curs de perfecționare scafandru 3 săpt. 11.05-29.05.2020 32 (2×16) 06.04-10.04.2020
Curs perfecționare scafandru lucrător subacvatic 3 săpt. 02.06-19.06.2020 10 (1×10) 13.05-15.05.2020
Curs de iniţiere scafandru 8 săpt. 01.06-24.07.2020 36 (3×12) 04.05-08.05.2020
Curs de perfecționare scafandru 3 săpt. 07.09-25.09.2020 32 (2×16) 27.07-31.07.2020
Curs de iniţiere operator barocameră 3 săpt. 11.05-29.05.2020 12 (1×12) 27.04-28.04.2020
Curs de iniţiere scafandru 8 săpt. 05.10-27.11.2020 36 (3×12) 07.09-11.09.2020
Curs de iniţiere tehnician de scufundare 3 săpt. 09.11-27.11.2020 12 (1×12) 12.10-15.10.2020