Normele deontologice specifice

În  conformitate  cu  prevederile  Legii  80  din  1995,    privind  statutul cadrelor militare, prin cadre militare se înţelege cetăţenii români cărora li s-a acordat grad de ofiţer, maistru militar sau subofiţer în raport cu pregătirea lor militară  şi  de  specialitate,  conform  legii. Cadrele  militare  în  activitate  sunt  militari  profesionişti.  Profesia  de  ofiţer, maistru  militar  sau  subofiţer  este  o  activitate  menită  să  asigure  funcţionarea și perfecţionarea  organismului  militar  în  timp  de  pace  şi  de  război.  De asemenea, în exercitarea atribuţiunilor ce le revin potrivit legii şi prevederilor regulamentelor militare, cadrele militare sunt investite cu exerciţiul autorităţii publice, bucurându-se de protecţie potrivit legii.

Militarii consideră că instituţia din care fac parte nu poate funcţiona în afara  unor  reglementari  foarte  precise  fapt  pentru  care  sistemul  militar normativ  este  caracterizat  printr-o  abundenţă  de  regulamente,  instrucţiuni, ordine şi precizări emise în aplicarea legii.

Pentru fiecare militar demnitatea, onoarea, curajul, sinceritatea, cinstea, dreptatea  nu  constituie  numai  imperative  morale  asupra  cărora  să  opteze,  ci obligaţii  profesionale  a  căror  încălcare  se  sancţionează  disciplinar.  Astfel, aceste norme anterior morale, în acest moment, au devenit norme de drept cu caracter juridic.

Datoria  militară  semnifică  reflectarea  specific  morală  a  obligaţilor militarilor. Apărarea patriei şi democraţiei constituţionale are un conţinut şi o rezonanţă juridică, fiind vorba de un interes naţional, de patrie şi patriotism, de semenii noştri, de idealurile naţionale, aspecte cu o puternică  încărcătură morală  ce  nasc,  mai  devreme  sau  mai  târziu,  în  mod  diferit  de  la  militar  la militar, puternice rezonanţe sufleteşti.

Îndatoririle, drepturile şi libertăţile cadrelor militare sunt cele care sunt stabilite prin constituţie, legile şi statutul cadrelor militare. Profesia de ofiţer,  maistru  militar  sau  subofiţer  incubă  îndatoriri  suplimentare,  precum  şi interzicerea sau restrângerea unor drepturi şi libertăţi potrivit legii.

Îndatoririle principale ale cadrelor militare sunt următoarele:

–          să fie loiale şi devotate statului român şi forţelor sale armate, să lupte pentru apărarea României, la nevoie până la sacrificiul vieţii, să respecte şi să apere valorile democraţiei constituţionale;

–          să  respecte  jurământul  militar  şi  prevederile  regulamentelor militare, să execute întocmai şi la timp ordinele comandanţilor şi şefilor, fiind responsabile de modul în care îţi îndeplinesc misiunile ce le sunt încredinţate.

–          să  preţuiască  onoarea  şi  gloria  de  luptă  ale  forţelor  armate  ale României,  ale  armei  şi  unităţii  din  care  fac  parte,  precum  şi  demnitatea gradului şi a uniformei militare pe care o poartă;

–           să-ţi perfecţioneze pregătirea profesională, să asigure instruirea temeinică şi educarea subordonaţilor şi să apere drepturile acestora;

–          să  acţioneze  pentru  întreţinerea  regulamentară  şi  menţinerea  în stare  de  operativitate  a  tehnicii  şi  armamentului  şi  pentru  folosirea  şi administrarea eficientă a bunurilor din dotare;

–          să  păstreze  cu  stricteţe  secretul  militar,  de  stat  şi  de  serviciu, precum şi caracterul confidenţial al unor activităţi si servicii; 

Prin  lege,  cadrelor  militare  în  activitate  le  sunt  interzise  exercitarea următoarelor drepturi:

–          să facă parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice ori să  desfăşoare  propagandă  prin  orice  mijloace  sau  alte  activităţi  în  favoarea acestora ori a unui candidat independent pentru funcţii publice;

–          să candideze pentru a fi alese în administraţia publică locală şi în Parlamentul României sau în funcţia de Preşedinte al României;

–          să declare sau să participe la grevă.

De  asemenea,  cadrelor  militare,  prin  lege  le  este  restrânsă  exercitarea unor drepturi şi libertăţi, astfel:

–          exprimarea unor opinii contrare intereselor României şi forţelor armate nu este permisă;

–          condiţiile  în  care  cadrele  militare  în  activitate  pot să prezinte public informaţii specifice serviciului se stabilesc prin ordin;

–          aderarea  la  culte  religioase  este  liberă,  mai  puţin  la  cele  care, potrivit  legii,  contravin  normelor  de  păstrare  a  ordinii  şi  liniştii  publice, precum  şi  la  cele  care  încalcă  bunele  moravuri  sau  afectează  exercitarea profesiei;

–          constituirea în diferite forme de asociere cu caracter profesional, tehnico-ştiinţific,  cultural  şi  sportiv-recreativ  cu  excepţia  celor  sindicale  ori care  contravin  comenzii  unice,  ordinii  şi  disciplinei  specifice  instituţiei armate, este permisă în condiţiile stabilite prin norme cu specific militar;

–          participarea  la  mitinguri,  demonstraţii,  procesiuni  sau  întruniri cu caracter politic sau sindical este interzisă cu excepţia activităţilor la care se participă în misiune;

–          cadrele  militare  în  activitate  se  pot  deplasa  în  străinătate  în condiţiile prevăzute de lege şi de normele interne.

Cadrelor  militare  nu  li  se  poate  ordona  şi  le  este  interzis  să    execute  acte contrare  legii,  obiceiurilor  războiului  şi  convenţiilor  internaţionale  la  care România este parte.

Cadrele militare în activitate au obligaţia de a nu efectua activităţi care contravin  demnităţii,  prestigiului  şi  normelor  de  comportare  ce  decurg  din calitatea lor de cadre militare. De asemenea, le este interzis:

–          să îndeplinească alte funcţii decât cele în care sunt încadrate, cu excepţia cumulului prevăzut prin lege şi normele interne specifice;

–          să  fie  asociat  unic  ori  să  participe  direct  la  administrarea  sau conducerea unor organizaţii sau societăţi comerciale, cu excepţia celor numite în consiliile de administraţie ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale din  subordinea  Ministerului  Apărării  Naţionale,  din  cadrul  industriei  de apărare sau în legătură cu acestea.

Cadrele  militare  pot  cumula  funcţii  în  condiţiile  prevăzute  de  lege  şi normele  interne  cu  aprobarea  expresă  a  comandantului  unităţii.  Activităţile desfăşurate  în  aceste  condiţii  nu  trebuie  să  afecteze  starea  fizică,  psihică  şi intelectuală a cadrelor militare şi nici să influenţeze programul orar al unităţii.

Chiar  dacă  normele  deontologice  specifice  cadrelor  militare  nu  sunt cuprinse  în  mod  sintetic  într-un  cod  deontologic  acestea  se  regăsesc consemnate în diferite acte normative interne.

Deontologia  militară  impune  respectarea  cu  stricteţe  a  disciplinei  şi onoarei  militare  şi  respectarea  rigorilor  vieţii  ostăşeşti.  Disciplina  militară constă în respectarea de către militari a normelor de ordine şi de comportare obligatorii   în   vederea   realizării   funcţionării   structurilor   militare   şi   a desfăşurării  în  condiţiuni  bune  a  activităţilor  din  armată.  Aceasta  constituie unul dintre factorii determinanţi ai capacităţii de luptă a armatei şi se bazează atât  pe  acceptarea  conştientă  a  normelor  de  comportare  stabilite,  cât  şi  pe coerciţia ce se aplică în situaţia nerespectării acestora. Disciplina militară impune militarilor următoarele obligaţii:

–          să  respecte  prevederile  Constituţiei,  legilor  ţării  şi  actelor normative  specifice  în  faţa  cărora  militarii  sunt  egali  şi  protejaţi  în  aceiaşi măsură, precum şi cerinţele ce decurg din regulamentul militar;

–          să apere şi să promoveze valorile şi simbolurile naţionale;

–          să  cunoască  şi  să-şi  îndeplinească  îndatoririle  ce  le  revin  din regulamentele  militare,  precum  şi  din  legile  cu  aplicabilitate  în  domeniul militar;

–          să dea dovadă de vigilenţă şi să păstreze secretele de stat şi de serviciu în orice împrejurare;

–          să  acţioneze  cu  fermitate  pentru  oprirea  altor  militari  de  la încălcarea actelor normative, a ordinei publice şi a celei militare;

–          să informeze pe comandanţi când constată încălcarea disciplinei militare;

–          să    poarte    regulamentar    ţinuta    militară    şi    să    aibă    un comportament demn în toate situaţiile;

–          să  contribuie  la  întărirea  şi  apărarea  prestigiului  şi  onoarei personale şi a armatei;

–          să  cultive  sentimentul  datoriei,  spiritul  de  corp  şi  relaţiile  de camaraderie;

–          să  cunoască,  să  respecte  şi  să  aplice  prevederile  dreptului umanitar internaţional.

Faptele   care   constituie   abateri   disciplinare   precum   şi   sancţiunile aplicabile, sunt prevăzute în statute sau norme interne pentru diferite categorii de personal.

  Cadrelor militare li se cere printre altele să aibă o personalitate cu un caracter puternic pozitiv,  ataşat  eticii  şi  deontologiei  militare,  valorilor  militare,  deschis  către apărarea valorilor universale, un etalon de comportament etic, un bun partener în  cadrul  echipei  de  luptători,  un  modelator  al  personalităţii  subordonaţilor. Ofiţerul  trebuie  să  cunoască  specificul  educaţiei  militare,  principiile  şi formele  de  viaţă  specifice  armatei,  să  stabilească  corelaţii  optime  între interesele propriei persoane, normele organismului militar şi datoria apărării ţării.

BIBLIOGRAFIE

[1]  Termenul  etică  derivă  din  grecescul  ethos  care  înseamnă  datină, moravuri, obiceiuri.

[2]  Termenul  de  morală  derivă  din  latinescul  mores,  care  are  aceaşi accepţiune de obiceiuri, moravuri,datini

[3] MARIA FURST, JURGEN TRINKS, Philosophie, Viena, traducere în limba română, Manual de filosofie, Bucureşti, Humanitas, 1992, p.198

[4] VASILE MORAR, Etica în afaceri şi în politică, op.cit., p.39

[5]  Cuvântul  provine  din  grecescul  deon,  deontos,  care  înseamnă  ceea ce se cade, ceea ce este necesar şi logos care înseamnă ştiinţă.

[6]  A  se  vedea  Legea  nr.7  /2004  privind  Codul  de  conduită  al funcţionarilor publici.

[7] Codul de conduită al militarilor.

[8]   VERGINIA   VEDINAŞ,   Deontologia   vieţii   publice,   Universul juridic, Bucureşti, 2007, op.cit., p.19

[9]  Ordinul  ministrului  apărării  nr.  M-64  din  10.06.2013,  pentru aprobarea „R.G.-3 Regulamentul disciplinei militare”

[10] Legea nr. 80 din 11 iulie 1995 privind statutul cadrelor militare, publicată in Monitorul Oficial, nr. 155 din 20 iulie 1995.