ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în treapta imediat superioră a personalului civil contractual din U.M. 02145 Constanța

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în treapta imediat superioră a personalului civil contractual din U.M. 02145 Constanța

Unitatea militară 02145 Constanța, din Ministerul Apărării Naționale, cu sediul în localitatea Constanţa, Bdul 1 Mai, nr. 19, județul Constanța, în conformitate cu HG 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen de promovare în trepte sau grade profesionale superioare pentru următoarele 2 (două) funcții de execuție de personal civil contractual, astfel:

 • MUNCITOR CALIFICAT I la Popotă în Secția întreținere, exploatare și deservire.
 1. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de înscriere la examenul de promovare:
 2. Cerere adresată comandantului U.M. 02145 Constanța, prin care solicită aprobare de a participa la examenul de promovare;
 3. Adeverință întocmită de structura de resurse umane cu privire la vechimea în funcție și gradul sau treapta profesională în care candidatul urmează să promoveze;
 4. Fotocopii ale rapoartelor de evaluare din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul, în situația în care nu este încadrat pe debutant;
 5. Fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor, certificate în conformitate cu originalul;
 6. Fișa postului persoanei participante la examen.

Dosarul de examen se depune la secretarul comisiei de examen, cu sediul în localitatea Constanţa, Bdul 1 Mai, nr. 19, județul Constanța, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

 1. DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI
 2. Data: 29.05.2024, ora 10.00.
 3. Locul: sediul U.M. 02145 Constanța.
 1. TIPUL PROBELOR DE EXAMEN
 2. Probă scrisă.
 1. TEMATICA DE EXAMEN
 2. Legea 608/2001(republicată) privind evaluarea conformității produselor;
 3. Ordinul Ministrului Apărării naționale nr. M57-2016 publicat în MO 335 DIN -3.05.2016 privind stabilirea duratelor de folosință a materialelor din categoria obiectelor de inventar și a altor materiale din MapN;
 4. Ordin nr. M 99 din 22 septembrie 2009  publicat in M.O nr.685/2009, Partea l, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale;
 5. Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;
 6. SR EN 60300-2005, Managementul siguranței în exploatare;
 7. SR EN 62308-2007-Fiabilitatea echipamentelor. Metode de evaluare a fiabilității;
 8. SR EN 62402-2008-Managementul uzurii morale. Ghid de aplicare;

Reglementări aplicabile personalului civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale:

 • Legea 53/2003 „Codul muncii”, cu modificările şi completările ulterioare, art. 10-36, art. 37-40, art. 41-48, art. 49-54, art. 55-81, art. 111-124, art. 144-158, art. 175-182, art. 247-252.

BIBLIOGRAFIA DE EXAMEN

1. Legea 608/2001(republicată) privind evaluarea conformității produselor;

2. Ordinul Ministrului Apărării naționale nr. M57-2016 publicat în MO 335 DIN -3.05.2016 privind stabilirea duratelor de folosință a materialelor din categoria obiectelor de inventar și a altor materiale din MapN;

3. Ordin nr. M 99 din 22 septembrie 2009  publicat in M.O nr.685/2009, Partea l, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale;

4. Legea 211/2011 privind regimul deșeurilor;

5. SR EN 60300-2005, Managementul siguranței în exploatare

6. SR EN 62308-2007-Fiabilitatea echipamentelor. Metode de evaluare a fiabilității;

7. SR EN 62402-2008-Managementul uzurii morale. Ghid de aplicare

8. Legea 53/2003 „Codul muncii”, cu modificările şi completările ulterioare;

9. Legea 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Legea 319/2006 privind Securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;

11. Legea 307/2006 privind Apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Hotărârea Guvernului  României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare.

13. Hotărârea Guvernului  României nr. 781/2002 privind Protecţia informaţiilor clasificate secret de serviciu.

 • CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE PROMOVARE
 • Depunerea dosarului de examen: 28.05.2024, până la ora 15.00.
 • Susținerea probelor scrise: 29.05.2024, începând cu ora 10.00.
 • Afișarea rezultatelor probei scrise: 29.05.2024, până la ora 15.00.
 • Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatele probei scrise: 30.05.2024, până la ora 12.00.
 • Soluționarea și afișarea rezultatelor eventualelor contestații: 30.05.2024, până la ora 15.00.
 • Afișarea rezultatelor finale: 31.05.2024, până la ora 15.00.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

 • Afișarea rezultatelor examenului de promovare și a rezultatelor soluționării eventualelor contestații se va face la punctul de control al U.M. 02145 Constanța, pe siteul www.centruldescafandri.ro și www.navy.ro.
 • Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte din totalul maxim de 100 de puncte.
 • Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării concursului se va face începând cu prima zi a luni următoare a celei în care a avut loc examenul de promovare (01.06.2024). 

Întocmit,

M.m.II

Georgian VĂLEANU