A N U N Ţ

A N U N Ţ

Unitatea Militară 02145 cu sediul în Constanța, Bd. 1 Mai nr. 19-21, organizează în data de 21.03.2023 ora 12.00,  examen  de promovare în gradul profesional imediat următor pentru postul de personal civil contractual economist gradul II în Biroul Achiziții, Serviciul marketing şi achiziţii din structuri de sprijin decizional la Centrul 39 Scafandri.

Tipul probei de examinare este probă scrisă.

Pentru înscrierea la examenul de promovare, salariatul ce îndeplinește condițiile de promovare în gradul profesional imediat următor va depune în mod obligatoriu cerere de participare la examen adresată comandantului unității militare. 

Ulterior, pentru salariatul ce îndeplinește condițiile de promovare în gradul profesional imediat următor, se va constitui dosar de înscriere la examen în conformitate cu art. 12 alin. (2) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.68/2015.

              I. Etapele procedurale de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în gradul profesional imediat următor:

Nr. crt. Activitatea Perioadă / termen Cine conduce Cine execută Obs.
  Etapa nr. 1 Analizarea situaţiei personalului civil contractual care îndeplineşte condiţiile de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară. 02.03-03.03.2023 Șef al personalului MM. VĂLEANU Răducu Georgian Pcc STANCU Ana-Maria  
  Etapa nr. 2. Întocmirea referatului de evaluare pentru promovarea în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară.   03.03.2023 Șef al personalului Cpt. Iulia BURSUC Şefii nemijlociţi ai celor care îndeplinesc condiţiile  
  Etapa nr. 3.  Stabilirea perioadei de examen şi desemnarea membrilor în comisia de examinare, comisia de soluţionare a contestaţiilor şi secretarul acestora pentru examenul de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară. 03.03.2023 Șef al personalului Cpt. Iulia BURSUC Şefii nemijlociţi ai celor care îndeplinesc condiţiile  
  Etapa nr. 4. Convocarea membrilor comisiei de examinare în vederea stabilirii modalităţii de organizare şi desfăşurare a examenului. 06.03.2023 Președinții comisiilor de examinare Secretarul comisiilor de examinare  
  Etapa nr. 5. Publicitatea examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară. 07.03.2023 Șef al personalului Cpt. Iulia BURSUC Pcc STANCU Ana-Maria  
  Etapa nr. 6. Depunerea cererii de participare la examen şi constituirea dosarului de înscriere la examen. 07.03 – 20.03.2023 Persoanele care îndeplinesc condiţiile  
  Etapa nr. 7. Stabilirea subiectelor pentru proba scrisă sau a planului probei practice. 21.03.2023 (cu 2 ore înainte de ora stabilită) Preşedinţii comisiilor de examinare Secretarul comisiilor de examinare  
  Etapa nr. 8. Desfăşurarea probei scrise sau a probei practice, după caz, notarea şi comunicarea rezultatului acestora. 21.03.2023 12.00 Preşedinţii comisiilor de examinare Candidații  
  Etapa nr. 9. Afişarea rezultatului. 21.03.2023   Șef al personalului Cpt. Iulia BURSUC Pcc STANCU Ana-Maria  
  Etapa nr. 10. Contestarea punctajului obţinut de candidat la examen. 22.03.2023   Candidatul      
  Etapa nr. 11. Soluţionarea contestaţiei, comunicarea rezultatului soluţionării contestaţiei și afișarea rezultatului contestației 23.03.2023 Preşedinţii comisiilor de soluționare a contestațiilor Secretarul comisiilor de soluționare a contestațiilor  
  Etapa nr. 12. Afişarea rezultatului final al concursului de promovare. 24.03.2023 Șef al personalului Cpt. Iulia BURSUC Pcc STANCU Ana-Maria  
  Etapa nr. 13. Adoptarea măsurilor pe linie de personal, după finalizarea examenului de promovare în gradul/treapta profesională imediat superior/superioară. 24.03 – 30.03.2023 Șef al personalului Cpt. Iulia BURSUC Pcc STANCU Ana-Maria  

               II. Bibliografie pentru examenul de promovare în gradul imediat superior – economist gr. II în biroul marketing, serviciul marketing şi achiziţii din structuri de sprijin decizional la Centrul 39 Scafandri:

 • Legea nr. 98/2016 – Legea privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 101/2016 privind Remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional        de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 aprobată prin Legea 195/2012 privind Atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniul apărării şi securităţii;
 • Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

            III. Tematica pentru examenul de promovare în gradul imediat superior – economist gr. II în Biroul achiziții, Serviciul marketing şi achiziţii din structuri de sprijin decizional la Centrul 39 Scafandri:

 • Legea nr. 98/2016 – Legea privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 • Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 • Legea nr. 101/2016 privind Remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 aprobată prin Legea 195/2012 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniul apărării şi securităţii, integral;
 • Legea nr. 500/2002 privind Finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare art. 1-3, art. 5-6, art. 22-23, art. 38,38^1, art. 39 şi art. 42.
 • Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 1 – Angajarea cheltuielilor

p/ ŞEF AL PERSONALULUI

                                                 Căpitan

Iulia BURSUC