ANUNŢ privind organizarea concursului de angajare și acordare a gradului profesional de cercetător științific gradul III pentru 2 (două) posturi vacante de personal civil contractual, cu atribuții în domeniul cercetării-dezvoltării, din cadrul Unității Militare 02145, bdul. 1 Mai, nr. 19, Constanța

ANUNŢ

privind organizarea concursului de angajare

și acordare a gradului profesional de cercetător științific gradul III pentru 2 (două) posturi vacante de personal civil contractual, cu atribuții în domeniul cercetării-dezvoltării,

din cadrul Unității Militare 02145, bdul. 1 Mai, nr. 19, Constanța

Centrul de Scafandri (Unitatea Militară 02145 Constanța), cu sediul în Constanța, bdul. 1 Mai, nr. 19, organizează concurs pentru ocuparea unui post de cercetător științific gradul III, în cadrul Laboratorului de Cercetare Pătrundere sub Apă, pentru următoarele domenii inginerești:

 1. Mecanică;
 2. Mecatronică și Robotică;
 3. Arhitectură Navală;
 4. Inginerie Marină și Navigație;   
 5. Electromecanică;
 6. Inginerie electrică și electrotehnică;   
 7. Calculatoare și tehnologia informației;
 8. Ingineria mediului;
 9. Inginerie și management.
 10. Construcții și echipamente navale.

Concursul se adresează personalului civil absolvent de studii superioare cu diplomă de licență, care dorește să desfășoare activități de cercetare științifică în domeniile specifice instituției și care îndeplinește condițiile generale și condițiile speciale stabilite prin fișa postului pentru ocuparea respectivei funcții contractuale stipulate în:

 1. Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu modificările și completările ulterioare;  
 2. Ordonanța de Guvern nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 1336/28.10.2022pentru aprobarea Regulamentului cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

Condiții minime generale:

Persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul III – I trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții minime generale:

 • este cetățean român cu domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate deplină de acțiune;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, și după caz, vechime sau condiții specifice potrivit cerințelor funcției scoase la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul.
 • nu execută o pedeapsă completară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 • nu a comis infracțiuni.

Bază legală: HG nr.1336 din 28.10.2022 Art.15,alin.(a-h).

                        Condiții minime de experiență profesională:

 • Pentru cercetător științific gradul III să aibă activitate de cercetare – dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani în cazul candidaților care dețin titlul de doctor în domeniile specificate. Pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani pentru candidații care dețin titlul de doctor în domeniile specificate.

Bază legală: Legea 319 din 08.07.2003 Art.16 alin.(3) lit.(c) .

                        Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs:

 • formular de înscriere la concurs (disponibil la sediul instituției unde se depune dosarul de concurs);
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea numelui, după caz;
 • copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • copia carnetului de munca, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea in muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;
 • certificat de cazier judiciar, sau după caz, extras de pe cazierul judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 • curriculum vitae, model comun european;
 • lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative (conform  Legea 319 din 08/07/2003 Art.15 alin. e);
 • alte înscrisuri solicitate de legislația sau reglementările în vigoare.

Bază legală: Legea 319 din 08.07.2003 Art.15, HG nr.1336 din 28.10.2022 Art.35.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 31.03.2023, ora 15.00.

Dosarele de concurs se depun lasediul unității, lacompartimentul personal, persoană de contact: Cpt. BURSUC Iulia, număr de telefon: 0757894405 – în timpul orelor de program.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs (admis/respins): se afişează în data de: 03.04.2023, orele 15.00, la sediul U.M. 02145 bulevardul 1 Mai, nr.19, localitatea Constanța, județul Constanța.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: se depun la compartimentul personal, în data de: 04.04.2023, până la ora 15.00, persoană de contact: Cpt. BURSUC Iulia, număr de telefon: 0757894405  – în timpul orelor de program.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs: se afişează la sediul U.M. 02145/Centrul de Scafandri, bulevardul 1 Mai, nr.19, localitatea Constanța, județul Constanța, în data de: 05.04.2023, până la ora 15.00, pe site-ul www.navy.ro /anunțuri și  www.centruldescafandri.ro.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

 1. Admiterea dosarelor: fiecare dosar va fi admis/respins conform criteriilor stabilite de legislația în vigoare;
 2. Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02145, bulevardul 1 Mai, nr.19, localitatea Constanța, județul Constanța, în data de: 07.04.2023, în intervalul orar 10.00 – 13.00.

Rezultatul probei scrise se afişează în data de: 10.04.2023 ora 15.00, la sediul U.M. 02145, bulevardul 1 Mai, nr.19, localitatea Constanța, județul Constanța, pe site-ul www.navy.ro /anunțuri și  www.centruldescafandri.ro .

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02145, compartimentul personal, în data de: 11.04.2022, până la ora 15.00, persoana de contact: Cpt. BURSUC Iulia, număr de telefon: 0757894405  – în timpul orelor de program.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02145, bulevardul 1 Mai, nr.19, localitatea Constanța, județul Constanța, în data de: 12.04.2023 ora 15.00, pe site-ul www.navy.ro /anunțuri și  www.centruldescafandri.ro .

Rezultatul final al concursului se afişează în data de 13.04.2023 până la ora 15.00, la sediul U.M. 02145, bulevardul 1 Mai, nr.19, localitatea Constanța, județul Constanța, pe site-ul www.navy.ro /anunțuri și  www.centruldescafandri.ro .

.

Tematica de concurs:

 1. Apărarea națională a României. Dispoziții generale. Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării Naționale.
 2. Dispoziții generale prevăzute în legea privind cercetarea științifică românească.
 3. Dispoziții privind statutul personalului care încadrează funcții de cercetare științifică.
 4. Reglementarea activităților de cercetarea științifică desfășurate de entități/instituții care au ca obiect de activitate cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică.
 5. Echipamente de scufundare și aparate de respirat sub apă utilizate in scufundarea profesională.
 6. Gaze și amestecuri de gaze utilizate în scufundarea profesională.

Bibliografia de concurs:

 1. Legea nr. 346 din 21.07.2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată în Monitorul Oficial al României nr. 867 din 02.11.2017 cu modificările și completările ulterioare (Capitolul I şi II).
 2. Legea 319 din 08 iulie 2013 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu modificările și completările ulterioare.
 3. Ordonanța Guvernului nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul I, II, III și IV).
 4. Tehnologii hiperbare pentru scufundări unitare și în saturație, autori: Mircea DEGERATU,Aron PETRU, Ștefan GEORGESCU, Sergiu IONIȚĂ(se găsește în biblioteca site-ului Centrului de scafandri).

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

secretar comisie de concurs

                                           Cpt.

                                       Iulia BURSUC

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul
de control al u.m. 02145, astăzi 02.03.2023, ora 07.30