ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A POSTURILOR VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DIN U.M. 02145 CONSTANȚA

ANUNŢ
PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE
A POSTURILOR VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DIN U.M. 02145 CONSTANȚA

I. Postul pentru care se organizează concurs de încadrare, este următorul:

 1. Inginer debutant în Birou exploatare hiperbară la Cursul de formare, pregătire și antrenare scafandri;
 2. Muncitor calificat III la Formațiunea cazarmare.

II. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 02145 Constanţa – se completează în momentul depunerii dosarului;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, copiile adeverințelor care atestă vechimea în muncă, și/sau specialitatea studiilor, experiența în domeniul postului;
e) cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să ducă la incompatibilități cu funcția pentru care candidează. Declarația este valabilă până la obținerea cazierului în original, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe de concurs. Neîndeplinirea acestei condiții duce la imposibilitatea de a participa la concurs;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverința medicală va conține în clar numărul, data eliberării, numele emitentului, calitatea acestuia și va avea formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
g) curriculum vitae;
h) scrisoare de recomandare de la ultimul angajator – dacă este posibil;
i) acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs – se completează odată cu depunerea dosarului la sediul unității.

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității cu acestea.

III. Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 22.03.2023, ora 15.00.

IV. Dosarele de concurs se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, județul Constanța în zilele lucrătoare din perioada 09.03.2023 – 22.03.2023, între orele 08.00 – 15.00.
Persoană de contact M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian, secretar, telefon 0724596120 (numai în timpul orelor de program).

V. Condițiile generale pentru ocuparea posturilor vacante sunt:

 1. deținerea cetățeniei române, a cetățeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și a domiciliului în România;
 2. cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deținerea capacității depline de exercițiu;
 5. deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. persoana care dorește să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

VI.1. Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului de INGINER DEBUTANT sunt:

 1. Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în următoarele domenii și specializări:
 • automatică, calculatoare, electronică, tehnologii şi sisteme de telecomunicaţii, reţele şi software de telecomunicaţii, tehnologia informaţiei, automatică şi informatică aplicată, construcții civile, industriale și agricole, fizică, matematică, informatică, ingineria autovehiculelor, inginerie marină și navigație, inginerie electrică, inginerie mecanică, inginerie și management, inginerie industrială, arhitectură navală.
 1. Fără vechime în domeniul postului scos la concurs;
 2. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.
 3. Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
 4. Cunoştinţe de operare pe claculator (Microsoft OFFICE);
  6.Capacitatea de comunicare, relaţionare şi lucrul în echipă ;
  7.Rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză, disponibilitate pentru program prelungit;
 5. Loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

VI.2. Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului de MUNCITOR CALIFICAT III sunt:

 1. Absolvent de studii medii cu diplomă de bacalaureat sau absolvent de școală profesională (profil real) în domeniul electromecanic sau instalații termice și sanitare;
 2. Deține atestat de calificare profesională, obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli tehnice de profil, acreditate conform legii;
 3. Minim 6 ani vechime în specialitatea studiilor (conform cărții de muncă sau a unei adeverințe din care să reiasă vechimea);
 4. Deține autorizație operator RSVTI (responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor) valabilă, emisă de I.S.C.I.R.;
 5. Cunoștințe minime de utilizare a documentelor de gestiune;
 6. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.
 7. Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
 8. Capacitatea de comunicare, relaţionare şi lucrul în echipă;
 9. Cunoştinţe de operare pe claculator (Microsoft OFFICE);
 10. Rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză, disponibilitate pentru program prelungit;
 11. Loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

VII. Calendarul de desfășurare a concursurilor de angajare:
a) Depunerea dosarelor de concurs – în perioada 09.03.2023 – 22.03.2023, între orele 08.00-15.00, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța.
b) Selecția dosarelor de concurs – în perioada 23.03. – 24.03.2023, până la ora 12.00.
c) Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data 27.03.2023, până la ora 15.00.
d) Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 28.03.2023, în intervalul orar 08.00 – 15.00; persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0724596120 (numai în timpul orelor de program).
e) Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 29.03.2023, până la ora 15.00.
f) Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:
1. Proba scrisă se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 30.03.2023, între orele 10.00-13.00.
Rezultatul la proba scrisă se afișează în data de 31.03.2023, până la ora 15.00 la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro.
Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 03.04.2023, în intervalul orar 08.00 – 15.00, persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0724596120 (numai în timpul orelor de program).
Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 04.04.2023, până la ora 15.00.

 1. Interviul se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 05.04.2023, începând cu ora 10.00.
  Rezultatul la interviu se afișează în data de 06.04.2023, până la ora 15.00, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro.
  Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 07.04.2023, până la ora 15.00; persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.
  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 10.04.2023, până la ora 15.00.
 2. Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 11.04.2023, până la ora 15.00.

VIII.1. Tematica și bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de INGINER DEBUTANT:

 1. Teoria, calculul și construcția motoarelor pentru autovehicule rutiere (ediția a II a revizuită și completată) – Editura didactică și pedagogică – București 1980, prof.dr.ing. Berthold Grundwald;
 • pag. 18 – 41, 44 – 71, 105 – 115, 291 – 298, 303 – 329, 334 – 353, 364 – 370, 394 – 458, 477 – 486, 592 – 615, 672 – 701, 727 – 744, 759 – 775, 783 – 796, 829 – 837, 850 – 880, 885 – 901;
 1. Știința și ingineria materialelor – Partea I Știința Materialelor, Editura Tehnopres Iași 2004, Constantin Buciu, Marta Buciu;
 • pag. 11– 14, 37, 52 – 53, 98, 143 – 167, 175 – 177;
 1. Mașini și instalații navale, Editura Muntenia Constanța 2007, Alexandru Dragalina, Corneliu Costiniuc, Traian Florea, Constantin Bancu Maria;
 • pag. 16– 27, 125 – 135, 142 – 157, 181 – 236, 256 – 313;
 1. Legea nr. 53/2003, “Codul Muncii”, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
 • incheierea contractului individual de muncă, art. 10-36;
 • executarea contractului individual de muncă, art. 37-40;
 • modificarea contractului individual de muncă, art. 41-48;
 • suspendarea contractului individual de muncă, art. 49-54;
 • încetarea contractului individual de muncă, art. 55-81;
 • timpul de muncă și de odihnă, art. 111-124;
 • concediile, art. 144-158;
 • sănătate și securitate în muncă, art. 175-182;
 • răspunderea disciplinară, art. 247-252;
 1. Principalele drepturi, obligații specifice și interdicții aplicabile personalului civil în Ministerul Apărării Naționale https://dmru.mapn.ro/pages/personal-civil
 2. Legea nr. 319 din 2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare:
 • obligațiile generale ale angajatorului, art.6-23;
 1. Legea nr. 307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările și completările ulterioare:
 • obligații privind apărarea împotriva incendiilor, art. 19 -22;
 1. Hotărârea guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea standardelor naționale de protecție a informațiilor clasificate în România, cu modificările și completările ulterioare:
 • clasificarea informațiilor, art. 4, 25, 28;
 • accesul la informații clasificate, art. 41-50, 108-117, 140 – 146;
 1. Hotărârea guvernului României nr. 781/2002 privind protecția informațiilor clasificate secrete de serviciu:
 • protecția informațiilor „secret de serviciu”, art. 2-4, 8, 12, 14
 1. Legea nr. 123 / 2012 – Legea energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare (Legea nr. 127 / 2014) – integral;
 2. Agenda electricianului, ing. Emil Pietrăreanu, Editura tehnică, Bucureşti, 1986 – integral;
 3. Indicatorul de norme de deviz pentru lucrări de instalații electrice la construcții – E, ediția 1981, 1982 – integral;

VIII.2. Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de MUNCITOR CALIFICAT III:

 1. Organe de mașini – Mihai Gafițianu, ed. Tehnică București – 1981, vol. I;
 2. Sisteme electroenergetice navale – Dumitru Nanu, ed. Muntenia Cța – 2004;
 3. Principalele drepturi, obligaţii specifice şi interdicţii aplicabile personalului civil contractual în ministerul apărării naţionale, sursa: https://dmru.mapn.ro/pages/view/97
 4. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu;
 7. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare.

VIII.3. Tematica de concurs pentru ocuparea postului de MUNCITOR CALIFICAT III:

 1. Asamblări demontabile – cap. IV, Lagăre – cap. VIII;
 2. Caracterizarea sistemelor electroenergetice navale – cap. I, Distribuția energiei electrice – cap. X;
 3. Legea nr. 53/2003, „Codul muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
  • Încheierea contractului individual de muncă, art 10-36;
  • Executarea contractului individual de munca art. 37 – 40;
  • Modificarea contractului individual de munca art. 41-48;
  • Suspendarea contractului individual de munca art, 49-54;
  • Încetarea contractului individual de munca art. 55-81;
  • Timpul de muncă şi de odihnă, art. 111 – 124;
  • Concediile art. 144 – 158;
  • Sănătate şi securitate în muncă, art. 175 – 182;
  • Răspunderea disciplinară, art. 247-252;
 4. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare:
  • Reglementări privind securitatea şi sănătatea în muncă, art. 6 – 23.
 5. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare:
  • Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, art. 19 – 22.
 6. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare:
  • Clasificarea informaţiilor, art. 4, 25- 28;
  • Accesul la informaţii clasificate, art. 41 – 50, 108 – 117, 140 – 146.
 7. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate secrete de serviciu.

În atenția candidaților:

 1. Depunerea dosarelor și susținerea probelor de concurs se va face la sediul Centrului de Scafandri, din Bdul 1 Mai nr. 19-21, localitatea Constanța, județul Constanța;
 2. Afișarea rezultatelor la fiecare etapă de concurs, respectiv a rezultatelor contestațiilor se va face la punctul de control al Centrului de Scafandri (adresa specificată mai sus), pe pagina de internet a Forțelor Navale www.navy.ro și pe site-ul unității www.centruldescafandri.ro.
 3. Susținerea unei probe de concurs este condiționată de obținerea calificativului ”admis” la proba precedentă;
 4. La proba scrisă și interviu vor fi declarați ”admis” candidații care obțin minim 50 puncte din totalul de 100 puncte;
 5. Va fi declarat „admis” candidatul care a susținut toate probele și al cărui punctaj final este cel mai mare;
 6. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă;
 7. Rezultatul final al concursului nu se contestă;
 8. Prevederile actelor normative specificate în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.

SECRETAR AL COMISIEI DE CONCURS
M.m.II
Georgian VĂLEANU