Examen de promovare în gradul/ profesional imediat următor

A N U N Ţ

Unitatea Militară 02145 cu sediul în Constanța, Bd. 1 Mai nr. 19-21, organizează în data de 02.11.2021, ora 10.00, examen de promovare în gradul/ profesional imediat următor pentru următoarele posturi:

– referent de specialitate, gradul II, în Birou Operații din cadrul N3 – Operații și Instrucție al Centrului 39 Scafandri;

referent de specialitate, gradul II, la Punctul de lucru NATO/UE din Structuri de sprijin decizional din Centrul 39 scafandri;

– economist I la Birou contabilitate la Financiar-contabil din Structuri de sprijin decizional din Centrul 39 scafandri;

– contabil I la Birou contabilitate la Financiar-contabil din Structuri de sprijin decizional din Centrul 39 scafandri;

– administrator I la formațiunea cazarmare din Centrul 39 Scafandri;

– muncitor calificat III la formațiunea cazarmare din Centrul 39 Scafandri;

scafandru autonomîn Laborator Formare Scafandri la Cursul de Formare, Pregătire și Antrenare Scafandri din Centrul 39 Scafandri.

Tipul probei de examinare este probă scrisă.

Pentru înscrierea la examenul de promovare, salariatul ce îndeplinește condițiile de promovare în gradul profesional imediat următor va depune în mod obligatoriu cerere de participare la examen adresată comandantului unității militare.

Ulterior, pentru salariatul ce îndeplinește condițiile de promovare în gradul profesional imediat următor, se va constitui dosar de înscriere la examen în conformitate cu art. 12 alin. (2) din Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.68/2015.

            I. Etapele procedurale de organizare și desfășurare a examenului de promovare a personalului civil contractual în gradul profesional imediat următor:

Nr. crt. Activitatea Perioadă / termen Cine conduce Cine execută Obs.
  Analizarea situaţiei personalului civil contractual care îndeplineşte condiţiile de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară. 18.10.2021 Șef al personalului Mr STAICU Roxana Cpt. BURSUC Iulia  
  Informarea şefilor nemijlociţi ai celor care îndeplinesc condiţiile de participare la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare. 19.10.2021 Șef al personalului Mr STAICU Roxana Cpt. BURSUC Iulia  
  Întocmirea referatului de evaluare pentru promovarea în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară. Stabilirea perioadei de examen şi desemnarea membrilor în comisia de examinare, comisia de soluţionare a contestaţiilor şi secretarul acestora pentru examenul de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară. 20 – 21.10.2021 Șef al personalului Mr STAICU Roxana Şefii nemijlociţi ai celor care îndeplinesc condiţiile  
  Întocmirea referatului de evaluare pentru promovarea în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară. 22.10.2021 Șef al personalului Mr STAICU Roxana Cpt. BURSUC Iulia  
  Consemnarea în ordinul de zi pe unitate a datei de organizare a examenului, componenţa nominală a comisiilor şi secretarul acestora. 25.10.2021 Șef al personalului Mr STAICU Roxana Cpt. BURSUC Iulia  
  Convocarea membrilor comisiei de examinare în vederea stabilirii modalităţii de organizare şi desfăşurare a examenului. 26 – 27.10.2021 Președinții comisiilor de examinare Secretarul comisiilor de examinare  
  Publicitatea examenului de promovare în gradul sau treapta profesională imediat superior/superioară. 28.10.2021 Șef al personalului Mr STAICU Roxana Cpt. BURSUC Iulia  
  Depunerea cererii de participare la examen şi constituirea dosarului de înscriere la examen. 29.10.2021 01.11.2021 Persoanele care îndeplinesc condiţiile  
  Stabilirea subiectelor pentru proba scrisă sau a planului probei practice. 02.11.2021 (cu 2 ore înainte de ora stabilită) Preşedinţii comisiilor de examinare Secretarul comisiilor de examinare  
  Desfăşurarea probei scrise sau a probei practice, după caz, notarea şi comunicarea rezultatului acestora. 02.11.2021 10.00 Preşedinţii comisiilor de examinare Candidații  
  Afişarea rezultatului. 03.11.2021 Șef al personalului Mr STAICU Roxana Cpt. BURSUC Iulia  
  Contestarea punctajului obţinut de candidat la examen. 04.11.2021 Candidatul      
  Soluţionarea contestaţiei şi comunicarea rezultatului soluţionării contestaţiei. 05.11.2021 Preşedinţii comisiilor de soluționare a contestațiilor Secretarul comisiilor de soluționare a contestațiilor  
  Afişarea rezultatului după soluționarea contestaţiei. 08.11.2021 Șef al personalului Mr STAICU Roxana Pcc STANCU Ana-Maria  
  Adoptarea măsurilor pe linie de personal, după finalizarea examenului de promovare în gradul/treapta profesională imediat superior/superioară. 09-16.11.2021 Șef al personalului Mr STAICU Roxana Pcc STANCU Ana-Maria  

II. Bibliografie

– examen de promovare în gradul imediat superior – administrator nivel I A în formaţiunea Cazarmare (Cazarma 2798) la Centrul 39 Scafandri:

 1. Ordin nr. M.120 din 16 decembrie 2015 pentru folosirea căminelor militare cabanelor militare, sanatoriilor şi a altor facilităţi recreative şi sportive aflate în patrimoniul Ministerului Apărării Naţionale
 2. Ordin nr. M.25 din 25 februarie 2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale
 3. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) a securităţii şi sănătăţii în muncă
 4. Legea nr. 307 din 12 iulie 2006(*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor
 5. Ordin M 92 – 2013 – Instrucţiuni privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în MAPN
 6. R.G. – 1 – Regulamentul de ordine interioară în unitate

– examenul de promovare în gradul imediat superior – muncitor calificat III în formaţiunea Cazarmare (Cazarma 2798) la Centrul 39 Scafandri:

 1. Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 (*actualizată*) a securităţii şi sănătăţii în muncă
 2. Ordin M.45  2008 pentru aprobarea normelor tehnice de domenii şi infrastructuri
 3. Normele DDI 4 – 2020 – Norme tehnice pentru lucrări de întreținere și reparații curente la clădirile și construcțiile speciale din patrimoniul imobiliar al MApN
 4. Ordin M 191 din 2019 – Ordin pentru aprobarea „S.S.M. – 1, instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Armata României”
 5. R.G. – 1 – Regulamentul de ordine interioară în unitate

– examenul de promovare în gradul imediat superior – economist I la Birou contabilitate la Financiar-contabil din Structuri de sprijin decizional din Centrul 39 scafandri:

 1. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 597 din 13.08.2002
 2. Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 republicată în Monitorul Oficial al României nr. 454 din 18.06.2008
 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlurile IV şi V, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 688 din 10.09.2015
 4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 18.11.1969
 5. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii, republicată in Monitorul Oficial nr.345 din 18.05.2011, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 242 din 31.05.1999
 7. Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 328 din 29.08.1998
 8. Ordonanţa nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, în Monitorul Oficial al României nr. 624 din 31.08.2003
 9. Hotărârea Guvernului României nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Legii nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4 din 08.01.1998
 10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
 13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 517 din 13 aprilie 2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcţionare a sistemului naţional de raportare – Forexebug, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 307 din 21.04.2016
 14. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
 15. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 16. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 92 din 16 septembrie 2013, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 609 din 01.10.2013
 17. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2909 din 27 decembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea şi utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 19 din 09.01.2017

– examenul de promovare în gradul imediat superior – contabil I la Birou contabilitate la Financiar-contabil din Structuri de sprijin decizional din Centrul 39 scafandri:

 1. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 597 din 13.08.2002
 2. Legea contabilităţii nr. 82 din 24 decembrie 1991 republicată în Monitorul Oficial al României nr. 454 din 18.06.2008
 3. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, Titlurile IV şi V, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 688 din 10.09.2015
 4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 132 din 18.11.1969
 5. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 Codul muncii, republicată in Monitorul Oficial nr.345 din 18.05.2011, cu modificările şi completările ulterioare
 6. Legea nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 242 din 31.05.1999
 7. Ordonanţa Guvernului nr. 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 328 din 29.08.1998
 8. Ordonanţa nr. 81 din 28 august 2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, în Monitorul Oficial al României nr. 624 din 31.08.2003
 9. Hotărârea Guvernului României nr. 909 din 29 decembrie 1997 pentru aprobarea Legii nr. 15 din 24 martie 1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 4 din 08.01.1998
 10. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3471 din 25 noiembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 11. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 12. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917 din 12 decembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia
 13. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861 din  9 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
 14. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile
 15. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 92 din 16 septembrie 2013, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 609 din 01.10.2013

– referent de specialitate, gradul II, în Birou Operații din cadrul N3 – Operații și Instrucție al Centrului 39 Scafandri

 1. M.15/23.02.2013 – P.M. 3 – Instrucțiuni pentru gestionarea evenimentelor în Armata României
 2. S.M.F.N.38/19.12.2018 – F.N.-2 Manualul pentru organizarea de stat major şi planificarea operațiilor în Forţele Navale
 3. SMG-S-80/2016, Dispoziţie privind operaţionalizarea, menţinerea nivelului capacităţii de luptă şi evaluarea operaţională a structurii de forţe a Armatei României
 4. Manualul de semne convenţionale din Armata României – SMG-12/2014
 5. SMFN nr.29 / 20.06.2014, Precizări privind modul de elaborare a registrului istoric

– referent de specialitate, gradul II, la Punctul de lucru NATO/UE din Structuri de sprijin decizional din Centrul 39 scafandri

 1. Legea nr. 182 din 12.04.2002, privind protecţia informaţiilor clasificate;
 2. Hotărârea nr. 353 din 15.04.2002, pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România
 3. 3.      Hotărârea nr. 585 din 13.06.2002, pentru aprobarea standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România
 4. Hotărârea nr. 781din 25.07.2002, privind protecţia informaţiilor secrete de serviciu
 5. Hotărârea Guvernului nr. 1349 din 27 noiembrie 2002 privind colectarea, transportul, distribuirea şi protecţia, pe teritoriul României, a corespondenţei clasificate
 6. Ordonanţa nr. 52 din 25.08.2005 a Guvernului României privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de curierat pentru materialele NATO clasificate
 7. M 9 din 06.02.2013, Ordin pentru aprobarea normelor privind protecția documnetelor clasificate în Ministerul Apărării Naționale

scafandru autonom în Laborator Formare Scafandri la Cursul de Formare, Pregătire și Antrenare Scafandri din Centrul 39 Scafandri

 1. Metodologia de reglementare a activităților de scufundare în România, aprobată prin ordinul ministrului apărării naționale nr. M 63 / 2021
 2. Degeratu, M., Petru, A., Georgescu, Șt.,  Manualul scafandrului, Ed. Per Omnes Artes, București, 2002

III. Tematică

– examenul de promovare în gradul imediat superior – economist I la Birou contabilitate la Financiar-contabil din Structuri de sprijin decizional din Centrul 39 scafandri:

 1. Finanţarea instituţiilor publice. Principii, reguli şi responsabilităţi. Procesul bugetar. Execuţia bugetară
 2. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Planul de conturi general pentru instituţiile publice. Forma şi conţinutul situaţiilor financiare.
 3. Dispoziţii generale prevăzute în legea contabilităţii. Registrele de contabilitate
 4. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 5. Verificarea, monitorizarea, raportarea şi controlul situaţiilor financiare, angajamentelor legale şi bugetelor instituţiilor publice. Sistemul Forexebug
 6. Organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale
 7. Drepturi şi obligaţii ale salariaţilor şi angajatorilor. Răspunderea disciplinară şi materială
 8. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 9. Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile (aspecte generale, reconstituirea documentelor contabile sustrase sau distruse, păstrarea şi arhivarea registrelor de contabilitate şi a celorlaltor documente finaciar-contabile, registrele de contabilitate, formele de înregistrare în contabilitate)
 10. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

– examenul de promovare în gradul imediat superior – contabil I la Birou contabilitate la Financiar-contabil din Structuri de sprijin decizional din Centrul 39 scafandri:

 1. Finanţarea instituţiilor publice. Principii, reguli şi responsabilităţi. Procesul bugetar. Execuţia bugetară
 2. Organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice. Planul de conturi general pentru instituţiile publice. Forma şi conţinutul situaţiilor financiare
 3. Dispoziţii generale prevăzute în legea contabilităţii. Registrele de contabilitate
 4. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale
 5. Drepturi şi obligaţii ale salariaţilor şi angajatorilor. Răspunderea disciplinară şi materială
 6. Reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituţiilor publice
 7. Norme generale de întocmire şi utilizare a documentelor financiar-contabile (aspecte generale, reconstituirea documentelor contabile sustrase sau distruse, păstrarea şi arhivarea registrelor de contabilitate şi a celorlaltor documente finaciar-contabile, registrele de contabilitate, formele de înregistrare în contabilitate)
 8. Organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii

– referent de specialitate, gradul II, în Birou Operații din cadrul N3 – Operații și Instrucție al Centrului 39 Scafandri

 1. M.15/23.02.2013 P.M. 3 – Instrucțiuni pentru gestionarea evenimentelor în Armata României:
  1. Cap. I – Dispoziții generale, art. 2-4;
  1. Cap. II – Gestionarea evenimentelor în Armata României, art. 6-25.
 2. S.M.F.N.38/19.12.2018 – F.N.-2 Manualul pentru organizarea de stat major şi planificarea operațiilor în Forţele Navale:
  1. Cap. II – Organizarea și funcționarea punctului de comandă, art. 1, art. 2. alin. 1.
 3. SMG-S-80/2016, Dispoziţie privind operaţionalizarea, menţinerea nivelului capacităţii de luptă şi evaluarea operaţională a structurii de forţe a Armatei României:
  1.   Anexa nr. 10, art. 18.
 4. Manualul de semne convenţionale din Armata României – SMG-12/2014:
  1. Cap. IV- Semne convenţionale specifice domeniului maritim;
 5. SMFN nr. 29 / 20.06.2014, Precizări privind modul de elaborare a registrului istoric:
  1. Art. 3.

– referent de specialitate, gradul II, la Punctul de lucru NATO/UE din Structuri de sprijin decizional din Centrul 39 scafandri

 1. Atribuțiile P.L. NATO
 2. Accesul la informațiile clasificate NATO
 3. Structura responsabilă cu gestionarea și consultarea informațiilor clasificate NATO în cadrul unei unități militare
 4. Clasificarea informațiilor secrete de stat
 5. Evidența mediilor de stocare NATO primite
 6. Nomenclatorul cu informații secrete de stat în M.Ap.N., pe domenii de activitate
 7. Corespondența între unitățile militare
 8. Distrugerea documentelor clasificate NATO
 9. Transport documente/materiale clasificate NATO/UE
 10. Încălcarea prevederilor ,,Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate în Ministerul Apărării Naţionale”
 11. Subordonarea  PL NATO
 12. Multiplicarea documentelor clasificate
 13. Diseminarea documentelor NATO, UE şi Echivalente clasificate

scafandru autonom în Laborator Formare Scafandri la Cursul de Formare, Pregătire și Antrenare Scafandri din Centrul 39 Scafandri.

 1. Clasificarea activităților de scufundare
 2. Clasificarea scafandrilor
 3. Admiterea la cursurile de formare profesională a scafandrilor
 4. Formarea profesională a scafandrilor și exercitarea profesiei în România
 5. Planificarea, organizarea, coordonarea, desfășurarea și conducerea activităților de scufundare
 6. Răspunderile şi atribuţiile personalului implicat în activitatea de scufundare
 7. Tabele de decompresie
 8. Accidente de scufundare

– examen de promovare în gradul imediat superior – administrator nivel I A în formaţiunea Cazarmare (Cazarma 2798) la Centrul 39 Scafandri:

 1. Norme privind recepţia, luarea în evidenţa şi darea în folosinţa a materialelor şi bunurilor destinate căminelor militare
  1. Numirea gestionarilor în cadrul structurilor Ministerelui Apărării Naţionale
  1. Atribuţiunile specifice personalului care încadrează funcţiile de gestionar al căminului militar de unitate
  1. Modul de constituire a garanţiilor specifice domeniuluii cazarmării
  1. Obligaţiile şi răspunderea gestionarilor
  1. Reglementări privind predarea-primirea gestiunii “Cazarmare”
  1. Norme generale de securitate şi sănătate în muncă
  1. Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice locului de muncă (depozit cazarmare)
  1. Norme generale privind apărarea împotriva incendiilor
  1. Proceduri privind scoaterea din funcţiune şi casarea activelor fixe, precum şi declasarea şi casarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe, în MAPN
  1. Drepturi şi responsabilităţi specifice personalului civil contractural

– examenul de promovare în gradul imediat superior – muncitor calificat III în formaţiunea Cazarmare (Cazarma 2798) la Centrul 39 Scafandri:

 1. Norme generale de securitate şi sănătate în muncă
  1. Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice locului de muncă (lucrări specifice formaţiunii cazarmare, lucrări de sudură, fiiting)
  1. Normele tehnice specifice lucrărilor de reparaţii şi întreţinere la pavilioanele cazărmii
  1. Gestionarea materialelor specifice lucrărilor de reparaţii şi întreţinere la pavilioanele cazărmii
  1. Scoatere din depozitul cazarmare a materialelor necesare lucrărilor de reparaţii şi întreţinere la pavilioanele cazărmii
  1. Norme de securitate şi sănătate în muncă specifice locului de muncă (lucrări specifice formaţiunii cazarmare, lucrări de sudură, fiiting)
  1.  Drepturi şi responsabilităţi specifice personalului civil contractual