ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A UNUI POST VACANT DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DIN U.M. 02145 CONSTANȚA

ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE

A UNUI POST VACANT DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DIN U.M. 02145 CONSTANȚA

 1. Postul pentru care se organizează concurs de încadrare, este următorul:
 2. Asistent medical  la Cabinet medicină dentară.

II.      Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 02145 Constanţa – se completează în momentul depunerii dosarului;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

d) certificat de membru al colegiului de profil, cu drept de liberă practică, după caz, avizat pe anul în curs, în copie;

e) poliţa de asigurare malpraxis, după caz, în copie;

f) dovada/înscrisul din care rezultă că nu a fost sancţionat de către colegiul de profil;

g) copia carnetului de muncă sau, după caz, copiile adeverințelor care atestă vechimea în muncă, și/sau specialitatea studiilor, experiența în domeniul postului;e) h)  cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să ducă la incompatibilități cu funcția pentru care candidează. Declarația este valabilă până la obținerea cazierului în original, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe de concurs. Neîndeplinirea acestei condiții duce la imposibilitatea de a participa la concurs;

i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverința medicală va conține în clar numărul, data eliberării, numele emitentului, calitatea acestuia și va avea formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

g) curriculum vitae;

h) scrisoare de recomandare de la ultimul angajator – dacă este posibil;

i) acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs – se completează odată cu depunerea dosarului la sediul unității;

j) dosar cu șină.

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității cu acestea.

III.     Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 08.11.2021, ora 15.00.

IV.    Dosarele de concurs se depun lasediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, județul Constanța în zilele lucrătoare din perioada 26.10.2021 – 08.11.2021, între orele 08.00 – 15.00.

Persoană de contact M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian, secretar, telefon 0241.586600, int.151.

V.    Condițiile generale pentru ocuparea postului de ASISTENT MEDICAL sunt:

 1.     deținerea cetățeniei române, a cetățeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și a domiciliului în România;
 2.     cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 3.       vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4.     deținerea capacității depline de exercițiu;
 5.     deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6.     îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7.    persoana care dorește să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

VI.  Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului de ASISTENT MEDICAL sunt:

1. Absolvirea unei școli postliceale cu profil sanitar cu specializarea asistent medical generalist sau studii echivalente acestora;

2.   Deține certificat de membru eliberat de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, avizat anual;

3.      Minim 6 luni vechime în domeniul postului scos la concurs;

4.      Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.

5.      Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;

6.      Capacitatea de comunicare, relaţionare şi lucrul în echipă;

7.      Rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză, disponibilitate pentru program prelungit;

8.      Loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

VII.   Calendarul de desfășurare a concursului de angajare pentru postul vacant de personal civil contractual:

a) Depunerea dosarelor de concurs – în perioada 26.10.2021 – 08.11.2021, între orele 08.00-15.00, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța.

b)  Selecția dosarelor de concurs – în data de 09.11.2021, până la ora 15.00.

 c) Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php, în data 10.11.2021, până la ora 15.00.

d) Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 11.11.2021, până la ora 15.00; persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.

e) Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php, în data de 12.11.2021, până la ora 15.00.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

          1. Proba scrisă se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 15.11.2021, între orele 10.00-13.00.

Rezultatul la proba scrisă se afișeazăîn data de 16.11.2021, până la ora 15.00 la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php.

Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 17.11.2021, între orele 08.00-15.00, persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php, în data de 18.11.2021.

2. Interviul se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 19.11.2021, începând cu ora 10.00.

Rezultatul la interviu se afișeazăîn data de 11.11.2021, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 22.11.2021, până la ora 15.00; persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php, în data de 24.11.2021.

3. Rezultatele finale ale concursului se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php, în data de 25.11.2021, până la ora 15.00.

VIII. Tematica și bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de ASISTENT MEDICAL:

 1. Urgențe medico-chirurgicale – Lucreția Titirică, 2017, ediția a III-a, Editura Medicală
  1.  Insuficiența respiratorie acută, pg. 17-24;
  1.  Resuscitarea cardio-respiratorie, pg. 51-69;
  1.  Urgențe neurologice, pg. 120-136;
  1.  Intoxicații acute exogene, pg. 137-166;
  1.  Politraumatismele, pg. 337-342;
  1.  Urgențe datorate agenților fizici și chimici, pg. 373-389.
 2.  Chirurgie: manual pentru cadre medii și școli postliceale – Silvian Daschievici, Mihai Mihăilescu, 2017, Editura Medicală
 3.  
  1.  Infecții chirurgicale acute, pg. 97-131;
  1.  Intervențiile chirurgicale specifice, pg. 212-222;
 4.  Medicina internă pentru cadre medii – Corneliu Borundel, 2009, ediția a IV-a, Editura All
 5.  
  1.  Supravegherea bolnavului la pat, pg. 69-70;
  1.  Diagnosticul și tratamentul febrei, pg. 70-73;
  1.  Sindromul septicemic, pg. 74-75;
  1.  Noțiuni generale de diagnostic etiologic al infecțiilor, pg. 75-78;
  1.  Astmul bronșic, pg. 284-289;
  1.  Hipertensiunea arterială, pg. 404-412;
  1.  Bolile venelor, pg. 431-434;
  1.  Bolile cavității bucale, pg. 446-448;
  1.  Sindroame hemoragipare, pg. 636-642.
 6. Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții  medicali – coordonator Lucreția Titirică, 2018, ediția a II-a, Editura Cartea Medicală
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
  1. Sondaje , spălături și clisme, pg. 103-135;
  1.  Administrarea medicamentelor, pg. 136-169.
 11.  Proceduri de nursing partea I – Udma Florica, Ruxandra Matilda, Iancu Elena, Stanciu Maria, Guile Ecaterina, Fercală Elena, 2008, Editura Ex Ponto
 12.  
  1.  Pansamente și bandaje, pg. 103-112;
  1.  Recoltarea produselor biologice și patologice pentru examenul de laborator, pg.177-220.
 13. Ordinul ministrului sănătății nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățenia, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private – integral;
 14. Ordinul ministrului sănătății nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistenței medicale în unități sanitare – integral;
 15. Ordinul ministrului sănătății nr. 1226/2012 privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale –  integral;
 16. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, cu modificările si completările ulterioare.
 17. Legea 46/2003 privind Drepturile pacienților cu modificările și completările ulterioare – integral;
 18.  Legea 53/2003 ”Codul muncii”, cu modificările și completările ulterioare – art.39, 40.

În atenția candidaților:

 1. Depunerea dosarelor și susținerea probelor de concurs se va face la sediul Centrului de Scafandri, din Bdul 1 Mai nr. 19-21, localitatea Constanța, județul Constanța;
 2. Afișarea rezultatelor la fiecare etapă de concurs, respectiv a rezultatelor contestațiilor se va face la punctul de control acces al Centrului de Scafandri (adresa specificată mai sus), pe pagina de internet a Forțelor Navale www.navy.ro și pe siteul www.centruldescafandri.ro.
 3. Susținerea unei probe de concurs este condiționată de obținerea calificativului ”admis” la proba precedentă;
 4. La proba scrisă și interviu vor fi declarați ”admis” candidații care obțin minim 50 puncte din totalul de 100 puncte;
 5. Va fi declarat „admis” candidatul care a susținut toate probele și al cărui punctaj final este cel mai mare;
 6. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă;
 7. Rezultatul final al concursului nu se contestă;
 8. Prevederile actelor normative specificate în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.

p/ŞEF AL PERSONALULUI

M.m.II

                                              Georgian VĂLEANU

PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA PUNCTUL DE CONTROL

AL U.M. 02145 CONSTANȚA, ASTĂZI 22.10.2021, ORA 08.00

GRADAT DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL