ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A UNUI POST VACANT DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DIN U.M. 02145 CONSTANȚA

ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE

A UNUI POST VACANT DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DIN U.M. 02145 CONSTANȚA

  1. Posturile pentru care se organizează concurs de încadrare, sunt următoarele:
  2. MAGAZINER  la Formațiunea cazarmare (pt. caz. 2798).

II.      Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

a)      cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 02145 Constanţa;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

d)      copia carnetului de muncă sau, după caz, copiile adeverinţelor care atestă vechimea în muncă,  în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

e)      cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care  să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Declaraţia este valabilă până la obţinerea cazierului în original, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;

f)       adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverința medicală va conține în clar numărul, data eliberării, numele emitentului, calitatea acestuia și va avea formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

g)      curriculum vitae;

h)      scrisoare de recomandare de la ultimul angajator;

i)       acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs;

j)       dosar cu șină.

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității cu acestea.

III.     Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 29.10.2021, ora 15.00.

IV.    Dosarele de concurs se depun lasediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, județul Constanța în zilele lucrătoare din perioada 15.10.2021 – 29.10.2021, între orele 08.00 – 15.00.

Persoană de contact M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian, secretar, telefon 0241.586600, int.151.

V.    Condițiile generale pentru ocuparea tuturor posturilor scoase la concurs sunt:

  1.     deținerea cetățeniei române, a cetățeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și a domiciliului în România;
  2.     cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
  3.       vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4.     deținerea capacității depline de exercițiu;
  5.     deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  6.     îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  7.    persoana care dorește să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

VI.  Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului de MAGAZINER  sunt:

1.    Absolvirea învățământului liceal sau a școlii profesionale;

2.     Atestat de calificare profesională în meseria postului scos la concurs, obținut în urma absolvirii studiilor medii, a unei școli tehnice de profil sau a unui curs de calificare autorizat, parcurs în instituţii acreditate conform legii sau dovada desfășurării activității în domeniul postului scos la concurs;

3.      Minim 3 ani și 6 luni vechime în muncă sau în domeniul postului scos la concurs;

4.      Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.

5.      Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;

6.      Capacitatea de comunicare, relaţionare şi lucrul în echipă ;

7.      Rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză, disponibilitate pentru program prelungit;

8.      Loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

VII.   Calendarul de desfășurare a concursului de angajare pentru postul vacant de personal civil contractual:

a) Depunerea dosarelor de concurs – în perioada 15.10.2021 – 29.10.2021, între orele 08.00-15.00, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța.

b)  Selecția dosarelor de concurs – în data de 01.11.2021, până la ora 10.00.

 c) Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php, în data 01.11.2021.

d) Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 02.11.2021, până la ora 15.00; persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.

e) Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php, în data de 03.11.2021.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

          1. Proba scrisă se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 04.11.2021, între orele 10.00-13.00.

Rezultatul la proba scrisă se afișeazăîn data de 05.11.2021, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php.

Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 08.11.2021, între orele 08.00-15.00, persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php, în data de 09.11.2021.

2. Interviul se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 10.11.2021, începând cu ora 10.00.

Rezultatul la interviu se afișeazăîn data de 11.11.2021, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 12.11.2021, până la ora 15.00; persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php, în data de 15.11.2021.

3. Rezultatele finale ale concursului se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php, în data de 16.11.2021.

VIII. Tematica și bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de MAGAZINER:

           a) Tematica de concurs:

1. Legea nr. 608/2001, privind evaluarea conformității produselor;

2.  Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, art. 10-36, art. 37-40, art. 41-48, art. 49-54, art. 55-81, art. 111-124, art. 144-158, art. 175-182, art. 247-252;

3.  Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M-57/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 333 din 03.05.2016, privind stabilirea duratelor de folosință a materialelor din categoria obiectelor de inventar și a altor materiale din MapN;

4.  Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor;

5.  Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 19 – 22;

6.  Legea nr. 319/2006, privind Securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 – 13;

7.  Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4, art. 25- 28, art. 41 – 50, art. 108 – 117, art. 140 – 146;

8.  Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind Protecţia informaţiilor clasificate secret de serviciu, art. 2-4, art. 8, art. 12, art. 14.

         b) Bibliografia de concurs:

1. Principalele drepturi, obligaţii şi interdicţii aplicabile personalului civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale:

• http://dmru.mapn.ro/pages/view/97;

2.  Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M-57/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 333 din 03.05.2016, privind stabilirea duratelor de folosință a materialelor din categoria obiectelor de inventar și a altor materiale din MapN;

3.  Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor;

4.  Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;

5.  Legea nr. 287/2009 – Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;

6.  Legea nr. 319/2006, privind Securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare;

7.  Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

8.  Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;

9.  Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind Protecţia informaţiilor clasificate secret de serviciu.

p/ŞEF AL PERSONALULUI

M.m.II

                                              Georgian VĂLEANU

PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA PUNCTUL DE CONTROL

AL U.M. 02145 CONSTANȚA, ASTĂZI 14.10.2021, ORA 08.00

GRADAT DE SERVICIU PE PUNCTUL DE CONTROL