ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în gradul/ treapta imediat superior a personalului civil contractual din U.M. 02145 Constanța

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în gradul/ treapta imediat superior a personalului civil contractual din U.M. 02145 Constanța

Unitatea militară 02145 Constanța, din Ministerul Apărării Naționale, cu sediul în localitatea Constanţa, Bdul 1 Mai, nr. 19, județul Constanța, în conformitate cu HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen de promovare în trepte sau grade profesionale superioare pentru urmăptoarele funcții de execuție de personal civil contractual, astfel:

 • ECONOMIST GRADUL I în Birou achiziții din Serviciul Marketing și achiziții;
 • INGINER GRADUL I în Birou management ciclu de viață din N.4 – Logistică în statul major;
 • MUNCITOR CALIFICAT I în Atelier reparații tehnică de scufundare din Secția întreținere, exploatare și depozitare.
 1. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de înscriere la examenul de promovare:
 2. Cerere adresată comandantului U.M. 02145 Constanța, prin care solicită aprobare de a participa la examenul de promovare;
 3. Adeverință întocmită de structura de resurse umane cu privire la vechimea în funcție și gradul sau treapta profesională în care candidatul urmează să promoveze;
 4. Fotocopii ale rapoartelor de evaluare din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul, în situația în care nu este încadrat pe debutant;
 5. Fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor, certificate în conformitate cu originalul;
 6. Fișa postului persoanei participante la examen.

Dosarul de examen se depune la secretarul comisiei de examen, cu sediul în localitatea Constanţa, Bdul 1 Mai, nr. 19, județul Constanța, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

 1. DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI
 2. Data: 10.10.2022, ora 10.00.
 3. Locul: sediul U.M. 02145 Constanța.
 1. TIPUL PROBELOR DE EXAMEN
 2. Probă scrisă.
 1. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU EXAMEN

IV.1. Pentru postul de ECONOMIST GRADUL I în Birou achiziții din Serviciul Marketing și achiziții:

Legea nr. 98/2016 – Legea privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, integral;

– Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 – Legea privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, integral;

– Legea nr. 101/2016 privind Remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificările şi completările ulterioare, integral;

– Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 aprobată prin Legea nr. 195/2012 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniul apărării şi securităţii, integral;

– Legea nr. 500/2002 privind Finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1-3, art. 5-6, art. 22-23, art. 38, art. 38¹, art. 39 şi art. 42;

– Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 1 – Angajarea cheltuielilor;

– Ordonanţa Guvernului României nr. 119 din 31.08.1999, republicată, privind Controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2-3;

– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1166-1173, art. 1270-1277, art. 1324-1327, art. 1350;

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, art. 10-36, art. 37-40, art. 41-48, art. 49-54, art. 55-81, art. 111-124, art. 144-158, art. 175-182, art. 247-252;

– Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 – 23;

– Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 19 – 22;

– Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4, 25- 28, 41 – 50, 108 – 117, 140 – 146.

– Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind Protecţia informaţiilor clasificate secret de serviciu, art. 2-4, art. 8, art. 12, art. 14.

IV.2. Pentru postul de INGINER GRADUL I în Birou management ciclu de viață din N.4 – Logistică în statul major:

– Legea nr. 608/2001, privind evaluarea conformității produselor;

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, art. 10-36, art. 37-40, art. 41-48, art. 49-54, art. 55-81, art. 111-124, art. 144-158, art. 175-182, art. 247-252;

– Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M-57/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 333 din 03.05.2016, privind stabilirea duratelor de folosință a materialelor din categoria obiectelor de inventar și a altor materiale din MapN;

– Ordinul Ministrului Apărării Naționale nr. M-99/2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 685/2009, Partea I, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea Instrucțiunilor de aplicare a regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Naționale;

– Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor;

– Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 19 – 22;

– Legea nr. 319/2006, privind Securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 – 13;

– Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4, art. 25- 28, art. 41 – 50, art. 108 – 117, art. 140 – 146;

– Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind Protecţia informaţiilor clasificate secret de serviciu, art. 2-4, art. 8, art. 12, art. 14.

IV.3. Pentru postul de MUNCITOR CALIFICAT I în Atelier reparații tehnică de scufundare din Secția întreținere, exploatare și depozitare:

– Legea nr. 64/2008, modificată și completată cu Legea 49/2019, privind funcționarea în condiții de siguranță a instalațiilor sub presiune, instalațiilor de ridicat și a aparatelor consumatoare de combustibil;

– Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, art. 10-36, art. 37-40, art. 41-48, art. 49-54, art. 55-81, art. 111-124, art. 144-158, art. 175-182, art. 247-252;

– Prescripție tehnică PT C-4/2003 a Inspecției de stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR);

– Prescripție tehnică PT C-5/2003 a Inspecției de stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub presiune și Instalațiilor de Ridicat (ISCIR);

– Ordinul nr. 148/2012 al Directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală (BRML) privind aprobarea listei oficiale a mijloacelor de măsurare supuse controlului metrologic legal;

– Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 19 – 22;

7.  Legea nr. 319/2006, privind Securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare, art. 6 – 13;

– Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4, art. 25- 28, art. 41 – 50, art. 108 – 117, art. 140 – 146;

– Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind Protecţia informaţiilor clasificate secret de serviciu, art. 2-4, art. 8, art. 12, art. 14.

 • CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE PROMOVARE
 • Depunerea dosarului de examen: 27.09.2022, până la ora 15.30.
 • Susținerea probelor scrise: 10.10.2022, ora 10.00.
 • Afișarea rezultatelor probei scrise: 11.10.2022, până la ora 15.30.
 • Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatele probei scrise: 12.10.2022, până la ora 15.30.
 • Soluționarea și afișarea rezultatelor eventualelor contestații: 13.10.2022, până la ora 15.30.
 • Afișarea rezultatelor finale: 14.10.2022, până la ora 15.30.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

 • Afișarea rezultatelor examenului de promovare și a rezultatelor soluționării eventualelor contestații se va face la punctul de control al U.M. 02145 Constanța, pe siteul www.centruldescafandri.ro și www.navy.ro.
 • Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte din totalul maxim de 100 de puncte.
 • Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării concursului se va face începând cu prima zi a luni următoare a celei în care a avut loc examenul de promovare (01.11.2022). 

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța,

 pe site-ul www.centruldescafandri.ro și pe site-ul www.navy.ro, astăzi 22.09.2022, ora 12.00

Întocmit,

M.m.II

Georgian VĂLEANU