ANUNŢ privind organizarea examenului de promovare în gradul imediat superior a unui personal civil contractual din U.M. 02145 Constanța

ANUNŢ

privind organizarea examenului de promovare în gradul imediat superior a unui personal civil contractual din U.M. 02145 Constanța

Unitatea militară 02145 Constanța, din Ministerul Apărării Naționale, cu sediul în localitatea Constanţa, Bdul 1 Mai, nr. 19, județul Constanța, în conformitate cu HG 286/2011, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen de promovare în trepte sau grade profesionale superioare pentru urmăptoarele funcții de execuție de personal civil contractual, astfel:

 • INGINER GRADUL I în Birou exploatare hiperbară la Cursul de formare, pregătire și antrenare scafandri.
 1. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de înscriere la examenul de promovare:
 2. Cerere adresată comandantului U.M. 02145 Constanța, prin care solicită aprobare de a participa la examenul de promovare;
 3. Adeverință întocmită de structura de resurse umane cu privire la vechimea în funcție și gradul sau treapta profesională în care candidatul urmează să promoveze;
 4. Fotocopii ale rapoartelor de evaluare din ultimii 3 ani, certificate pentru conformitate cu originalul, în situația în care nu este încadrat pe debutant;
 5. Fotocopii ale actelor de absolvire a studiilor, certificate în conformitate cu originalul;
 6. Fișa postului persoanei participante la examen.

Dosarul de examen se depune la secretarul comisiei de examen, cu sediul în localitatea Constanţa, Bdul 1 Mai, nr. 19, județul Constanța, în termen de 5 zile lucrătoare de la data afișării anunțului.

 1. DATA, ORA ȘI LOCUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI
 2. Data: 15.02.2022, ora 10.00.
 3. Locul: sediul U.M. 02145 Constanța.
 1. TIPUL PROBELOR DE EXAMEN
 2. Probă scrisă.
 1. BIBLIOGRAFIA ȘI TEMATICA PENTRU EXAMEN
 2. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 16-17, art. 27-28, art. 36-67, art. 75-77, art. 81-87, art. 111-124, art. 129-171, art. 221-226, art. 247-259;
 3. Legea nr. 346/2006 – privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea nr. 319/2006 – privind securitatea și sănătatea în muncă, cu modificările și completările ulterioare, art. 6-23;
 5. Legea nr. 307/2006, privind apărarea impotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 22-23;
 6. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4, 25-28, 41-50, 108-117, 140-146;
 7. Sisteme de operare Windows;
 8. Instalarea şi configurarea staţiilor de lucru: sisteme de operare (Windows XP, Vista, 7, 8, 2008, 2012), driver, aplicaţii specifice;
 9. Editoare de texte, calcul tabular, prezentări electronice;
 10. Cunoştinţe avansate de operare MS Office (versiuni 2003, 2007, 2010, 2013);
 11. Sisteme de gestiune a bazelor de date: Cunoştinţe avansate despre lucrul cu baze de date: SQL;
 12. Reţele de calculatoare: Modelul de referinţă OSI şi TCP/IP;
 13. Topologii, medii de operare, drivere, aplicaţii;
 14. Cunoştinţe avansate despre echipamente de reţea (configurare switch, router cu fir, router wireless);
 15. Configurare şi administrare reţele LAN;
 16. Cunoştinţe generale de Active Directory;
 17. Statistică — noţiuni fundamentale.
 • CALENDARUL DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE PROMOVARE
 • Depunerea dosarului de examen: 14.02.2022, până la ora 15.30.
 • Susținerea probei scrise: 15.02.2022, ora 10.00.
 • Afișarea rezultatului probei scrise: 16.02.2022, până la ora 15.30.
 • Depunerea eventualelor contestații cu privire la rezultatul probei scrise: 17.02.2022, până la ora 15.30.
 • Soluționarea și afișarea rezultatului eventualelor contestații: 18.02.2022, până la ora 15.30.

ÎN ATENȚIA CANDIDAȚILOR

 • Afișarea rezultatelor examenului de promovare și a rezultatelor soluționării eventualelor contestații se va face la punctul de control al U.M. 02145 Constanța, pe siteul www.centruldescafandri.ro și www.navy.ro.
 • Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte din totalul maxim de 100 de puncte.
 • Încadrarea în noua funcție ca urmare a promovării concursului se va face începând cu prima zi a luni următoare a celei în care a avut loc examenul de promovare (01.03.2022). 

PREZENTUL ANUNŢ

a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța,

 pe site-ul www.centruldescafandri.ro și pe site-ul www.navy.ro, astăzi 11.02.2022, ora 12.00

Întocmit,

M.m.II

Georgian VĂLEANU