ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A POSTURILOR VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DIN U.M. 02145 CONSTANȚA

ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE

A POSTURILOR VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DIN U.M. 02145 CONSTANȚA

 1. Postul pentru care se organizează concurs de încadrare, este următorul:
 2. Șofer II la Grupa 1 transport din Plutonul transport al Companiei sprijin.

II.      Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 02145 Constanţa – se completează în momentul depunerii dosarului;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, copiile adeverințelor care atestă vechimea în muncă, și/sau specialitatea studiilor, experiența în domeniul postului;

e)  cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să ducă la incompatibilități cu funcția pentru care candidează. Declarația este valabilă până la obținerea cazierului în original, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe de concurs. Neîndeplinirea acestei condiții duce la imposibilitatea de a participa la concurs;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverința medicală va conține în clar numărul, data eliberării, numele emitentului, calitatea acestuia și va avea formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

g) curriculum vitae;

h) scrisoare de recomandare de la ultimul angajator – dacă este posibil;

i) acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs – se completează odată cu depunerea dosarului la sediul unității.

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității cu acestea.

III. Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 30.03.2023, ora 15.00.

IV. Dosarele de concurs se depun lasediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, județul Constanța în zilele lucrătoare din perioada 17.03.2023 – 30.03.2023, între orele 08.00 – 15.00.

Persoană de contact M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian, secretar, telefon 0724596120 (numai în timpul orelor de program).

V. Condițiile generale pentru ocuparea postului vacant sunt:

 1.     deținerea cetățeniei române, a cetățeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și a domiciliului în România;
 2.     cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 3.       vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4.     deținerea capacității depline de exercițiu;
 5.     deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6.     îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7.     persoana care dorește să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

VI. Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

1. Absolvent de studii generale;

2. Posesor ai permisului de conducere categoriile BE, CE și DE – valabil;

3. Minim 3 ani vechime în muncă ca șofer/conducător auto profesionist;

4. Minim 2 ani și 6 luni experiență ca șofer în categoria D;

5.Aviz „apt psihologic” (în termen) eliberat de către un cabinet autorizat pe psihologia transporturilor;

6. Cunoștințe minime de mecanică auto;

7. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.

8. Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;

9. Capacitatea de comunicare, relaţionare şi lucrul în echipă;

10. Cunoştinţe de operare pe claculator (Microsoft OFFICE);

11. Rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză, disponibilitate pentru program prelungit;

12. Loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

VII.   Calendarul de desfășurare a concursului de angajare:

a) Depunerea dosarelor de concurs – în perioada 17.03.2023 – 30.03.2023, între orele 08.00-15.00, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța.

b)  Selecția dosarelor de concurs – în perioada 31.03. – 03.04.2023, până la ora 12.00.

 c) Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data 04.04.2023, până la ora 15.00.

d) Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 05.04.2023, în intervalul orar 08.00 – 15.00; persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0724596120 (numai în timpul orelor de program).

e) Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 06.04.2023, până la ora 15.00.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

1. Proba scrisă se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 07.04.2023, între orele 10.00-13.00.

Rezultatul la proba scrisă se afișeazăîn data de 10.04.2023, până la ora 15.00 la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro.

Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 11.04.2023, în intervalul orar 08.00 – 15.00, persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0724596120 (numai în timpul orelor de program).

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 12.04.2023, până la ora 15.00.

2. Proba practică se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 18.04.2023, începând cu ora 10.00.

Rezultatul la proba practică se afișeazăîn data de 19.04.2023, până la ora 15.00 la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro.

Eventualele contestații privind rezultatul probei practice se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 20.04.2023, în intervalul orar 08.00 – 15.00, persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0724596120 (numai în timpul orelor de program).

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 21.04.2023, până la ora 15.00.

3 Interviul se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 24.04.2023, începând cu ora 09.00.

Rezultatul la interviu se afișeazăîn data de 25.04.2023, până la ora 15.00, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 26.04.2023, până la ora 15.00; persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 27.04.2023, până la ora 15.00.

3. Rezultatele finale ale concursului se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 28.04.2023, până la ora 15.00.

VIII. Tematica și bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de ȘOFER II:

1. O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările

ulterioare;

2. H.G. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002;

3. Legea nr. 53/2003, “Codul muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere;

5. O.U.G. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioade de

conducere, pauzele şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto şi utilizarea aparatelor de

înregistrare a activităţii acestora;

6. Principalele drepturi, obligaţii specifice şi interdicţii aplicabile personalului civil

cointractual în ministerul apărării naţionale: sursa : https://dmru.mapn.ro/pages/view/97

7. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi

completările ulterioare;

8. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările

ulterioare;

9. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de

protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;

10. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

secrete de serviciu.

Reglementări şi tematică de specialitate:

1. O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările

ulterioare;

2. H.G. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002;

3. Legea nr. 53/2003, “Codul muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

4. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere.

Reglementări aplicabile personalului civil contractual în ministerul apărării naţionale:

1. O.U.G. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările şi completările

ulterioare:

 • Cap. I-Dispoziții generale
 • Cap. II-Vehicule:
 • Secțiunea I-a: Condițiile privind circulația vehiculelor și controlul acestora;
 • Secțiunea a II-a: Înmatricularea, înregistrarea și radierea vehiculelor;

– Cap. IV -Secțiunea I-a: Semnalizarea Rutieră;

 • Secțiunea a II-a: Reguli pentru circulația vehiculelor;
 • Secțiunea a V-a: Obligații în caz de accident;

– Cap. VII- Răspunderea contravențională

2. H.G. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. 195/2002:

– Cap. I-Dispoziții generale;

– Cap. IV-Semnalizarea Rutieră;

– Cap. V –Reguli de circulație-Secțiunea I-a: Reguli Generale;

 • Secțiunea a III-a: Circulația vehiculelor;

– Cap. VI –Circulația autovehiculelor cu mase și/sau gabarite depășite ori care transportă mărfuri sau produse periculoase

– Cap. VII –Sancțiuni contravenționale și măsuri tehnico-administrative.

3. Legea nr. 53/2003, “Codul muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

– Încheierea contractului individual de muncă, art. 10-36;

– Executarea contractului individual de muncă, art. 37-40;

– Modificarea contractului individual de muncă, art. 41-48;

– Suspendarea contractului individual de muncă, art. 49-54;

– Încetarea contractului individual de muncă, art. 55-81;

– Timpul de muncă şi de odihnă, art. 111-132;

– Concediile , art. 144-158;

– Sănătatea şi securitatea în muncă, art. 175-182;

– Răspunderea disciplinară, art. 247-252;

4. Norme specifice de securitate a muncii pentru transporturi rutiere:

– Prevederi comune tuturor categoriilor de autovehicule;

– Transportul mărfurilor;

– Circulația autovehiculelor.

În atenția candidaților:

 1. Depunerea dosarelor și susținerea probelor de concurs se va face la sediul Centrului de Scafandri, din Bdul 1 Mai nr. 19-21, localitatea Constanța, județul Constanța;
 2. Afișarea rezultatelor la fiecare etapă de concurs, respectiv a rezultatelor contestațiilor se va face la punctul de control al Centrului de Scafandri (adresa specificată mai sus), pe pagina de internet a Forțelor Navale www.navy.ro și pe site-ul unității www.centruldescafandri.ro.
 3. Susținerea unei probe de concurs este condiționată de obținerea calificativului ”admis” la proba precedentă;
 4. La proba scrisă și interviu vor fi declarați ”admis” candidații care obțin minim 50 puncte din totalul de 100 puncte;
 5. Va fi declarat „admis” candidatul care a susținut toate probele și al cărui punctaj final este cel mai mare;
 6. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă;
 7. Rezultatul final al concursului nu se contestă;
 8. Prevederile actelor normative specificate în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.

SECRETAR AL COMISIEI DE CONCURS

M.m.II

                                              Georgian VĂLEANU