ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A POSTURILOR VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DIN U.M. 02145 CONSTANȚA

 

ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE

A POSTURILOR VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DIN U.M. 02145 CONSTANȚA

 1. Postul pentru care se organizează concurs de încadrare, este următorul:
 2. Economist debutant în Birou salarizare, decontări și fiscalitate din Financiar-contabil;

II.      Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 02145 Constanţa – se completează în momentul depunerii dosarului;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, copiile adeverințelor care atestă vechimea în muncă, și/sau specialitatea studiilor, experiența în domeniul postului;

e)  cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să ducă la incompatibilități cu funcția pentru care candidează. Declarația este valabilă până la obținerea cazierului în original, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe de concurs. Neîndeplinirea acestei condiții duce la imposibilitatea de a participa la concurs;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverința medicală va conține în clar numărul, data eliberării, numele emitentului, calitatea acestuia și va avea formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

g) curriculum vitae;

h) scrisoare de recomandare de la ultimul angajator – dacă este posibil;

i) acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs – se completează odată cu depunerea dosarului la sediul unității.

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității cu acestea.

III. Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 30.03.2023, ora 15.00.

IV. Dosarele de concurs se depun lasediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, județul Constanța în zilele lucrătoare din perioada 17.03.2023 – 30.03.2023, între orele 08.00 – 15.00.

Persoană de contact M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian, secretar, telefon 0724596120 (numai în timpul orelor de program).

V. Condițiile generale pentru ocuparea postului vacant sunt:

 1.     deținerea cetățeniei române, a cetățeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și a domiciliului în România;
 2.     cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 3.       vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4.     deținerea capacității depline de exercițiu;
 5.     deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6.     îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7.     persoana care dorește să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

VI. Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:

1. Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în științe economice, fără vechime în muncă sau în domeniul postului scos la concurs;

2. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.

3.       Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;

4.       Capacitatea de comunicare, relaţionare şi lucrul în echipă;

5.       Cunoştinţe de operare pe claculator (Microsoft OFFICE);

6.       Rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză, disponibilitate pentru program prelungit;

7.       Loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

VII.   Calendarul de desfășurare a concursului de angajare:

a) Depunerea dosarelor de concurs – în perioada 17.03.2023 – 30.03.2023, între orele 08.00-15.00, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța.

b)  Selecția dosarelor de concurs – în perioada 31.03. – 03.04.2023, până la ora 12.00.

 c) Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data 04.04.2023, până la ora 15.00.

d) Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 05.04.2023, în intervalul orar 08.00 – 15.00; persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0724596120 (numai în timpul orelor de program).

e) Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 06.04.2023, până la ora 15.00.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

1. Proba scrisă se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 07.04.2023, între orele 10.00-13.00.

Rezultatul la proba scrisă se afișeazăîn data de 10.04.2023, până la ora 15.00 la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro.

Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 11.04.2023, în intervalul orar 08.00 – 15.00, persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0724596120 (numai în timpul orelor de program).

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 12.04.2023, până la ora 15.00.

2. Interviul se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 13.04.2023, începând cu ora 10.00.

Rezultatul la interviu se afișeazăîn data de 18.04.2023, până la ora 15.00, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 19.04.2023, până la ora 15.00; persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 20.04.2023, până la ora 15.00.

3. Rezultatele finale ale concursului se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 21.04.2023, până la ora 15.00.

VIII.1. Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de ECONOMIST DEBUTANT:

1. Legea nr. 500 din 11 iulie 2002 privind finanţele publice;

2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792 din 24 decembrie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

3. Legea nr. 227 din 10 septembrie 2015 privind Codul Fiscal, titlurile IV,V, VI;

4. Legea cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, (capitolele I, II, III, IV, anexele nr. I, II, VI, VII);

5. Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003 privind Codul Muncii;

6. Legea nr. 223 din 24 iulie 2015 privind pensiile militare de stat;

7. Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice;

8. Hotărârea Guvernului nr. 1867 din 22 decembrie 2005 – privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării;

9. Hotărârea Guvernului nr. 714 din 13 septembrie 2018 – privind drepturile şi obligaţiilor personalului, autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate;

10. Hotărârea Guvernului nr. 1198 din 29 septembrie 2022 – privind drepturile de transport, pe teritoriul naţional, ale personalului din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

11. Hotărârea Guvernului nr. 518 din 10 iulie 1995 privind unele măsuri și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar;

12. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111 din 08 decembrie 2010, privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;

13. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158 din 17 noiembrie 2005, privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate;

14. Legea nr. 22 din 18 noiembrie 1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale;

15. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 25 din 25 februarie.2012, pentru aprobarea Instrucţiunilor privind funcţiile de gestionar, constituirea de garanţii, răspunderea gestionarilor, predarea-primirea gestiunilor şi gestionarea bunurilor în Ministerul Apărării Naţionale;

16. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2634 din 9 decembrie 2015 privind documentele financiar-contabile;

17. Ordonanța Guvernului nr. 121 din 28 august 1998 privind răspunderea materială a militarilor;

18. Principalele drepturi, obligaţii specifice şi interdicţii aplicabile personalului civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale, sursa: https://dmru.mapn.ro/pages/view/97.

Reglementări aplicabile personalului civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale

            Legea nr. 53/2003, „Codul muncii”, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 • Încheierea contractului individual de muncă, art. 10-36;
 • Executarea contractului individual de muncă, art. 37-40;
 • Modificarea contractului individual de muncă, art. 41-48;
 • Suspendarea contractului individual de muncă, art. 49-54;
 • Încetarea contractului individual de muncă, art. 55-81;
 • Timpul de muncă şi de odihnă, art. 111-124;
 • Concediile, art. 144-158;
 • Răspundere disciplinară, art. 247-252.

Obligaţiile salariatului privind securitatea şi sănătatea în muncă şi apărarea împotriva incendiilor

 • Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Reglementări privind securitatea şi sănătatea în muncă, art. 6-23.
 • Legea nr. 307 din 21 iulie 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare:
 • Obligaţii privind apărarea împotriva incendiilor, art. 19-22.

VIII.2. Tematica de concurs pentru ocuparea postului de ECONOMIST DEBUTANT:

1. Finanțarea instituțiilor publice. Principii, reguli și responsabilități. Procesul bugetar și execuția bugetară;

2. Fiscalitate. Definiții ale termenilor comuni, principii generale, impozitul pe venit, contribuții sociale, declarații obligatorii;

3. Salarizare.Modul de stabilire a drepturilorsalariale cuvenite cadrelor militare și personalului civil din MApN;

4. Pensiile de stat. Dispoziții generale, definiții ale termenilor comuni, principii de bază;

5. Acordarea drepturilor de transport, a indemnizațiilor de delegare, detașare și a altor drepturi, precum și decontarea cheltuielilor de cazare pentru personalul din instituțiile publice;

6. Condițiile și modul de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului;

7. Drepturi și obligații ale salariaților și angajatorilor;

8. Norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile (aspecte generale, reconstituirea documentelor contabile sustrase sau distruse, păstrarea și arhivarea registrelor de contabilitate și a celorlalte documente financiar-contabile, registrele de contabilitate, formele de înregistrare în contabilitate);

9. Răspunderea materială a personalului pentru pagubele produse în MApN.

În atenția candidaților:

 1. Depunerea dosarelor și susținerea probelor de concurs se va face la sediul Centrului de Scafandri, din Bdul 1 Mai nr. 19-21, localitatea Constanța, județul Constanța;
 2. Afișarea rezultatelor la fiecare etapă de concurs, respectiv a rezultatelor contestațiilor se va face la punctul de control al Centrului de Scafandri (adresa specificată mai sus), pe pagina de internet a Forțelor Navale www.navy.ro și pe site-ul unității www.centruldescafandri.ro.
 3. Susținerea unei probe de concurs este condiționată de obținerea calificativului ”admis” la proba precedentă;
 4. La proba scrisă și interviu vor fi declarați ”admis” candidații care obțin minim 50 puncte din totalul de 100 puncte;
 5. Va fi declarat „admis” candidatul care a susținut toate probele și al cărui punctaj final este cel mai mare;
 6. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă;
 7. Rezultatul final al concursului nu se contestă;
 8. Prevederile actelor normative specificate în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.

SECRETAR AL COMISIEI DE CONCURS

M.m.II

                                              Georgian VĂLEANU