ANUNŢ privind organizarea concursului de angajare și acordare a gradului profesional de cercetător științific gradul III pentru personalul civil contractual, cu atribuții în domeniul cercetării-dezvoltării, din cadrul Centrului de Scafandri

           

ANUNŢ

privind organizarea concursului de angajare

și acordare a gradului profesional de cercetător științific gradul III pentru personalul civil contractual, cu atribuții în domeniul cercetării-dezvoltării,

din cadrul Centrului de Scafandri

Centrul de Scafandri (Unitatea Militară 02145 Constanța), cu sediul în Constanța, bd. 1 Mai, nr. 19, organizează concurs pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul III, în cadrul Laboratorului de Cercetare Pătrundere sub Apă, pentru următoarele domenii inginerești:

 1. Mecanică
 2. Mecatronică și robotică
 3. Arhitectură navă
 4. Inginerie marină și navigație                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 5. Științe inginerești aplicate
 6. Electromecanică
 7. Inginerie electrică și electrotehnică   
 8. Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologia informației
 9. Calculatoare și tehnologia informației
 10. Tehnologia construcțiilor de mașini
 11. Inginerie industrială
 12. Ingineria mediului
 13. Ingineria sistemelor
 14. Inginerie și management
 15. Construcții și echipamente navale.

Concursul se adresează personalului civil absolvent de studii superioare cu diplomă de licență, care dorește să desfășoare activități de cercetare științifică în domeniile specifice instituției și care îndeplinește condițiile generale și condițiile speciale stabilite prin fișa postului pentru ocuparea respectivei funcții contractuale stipulate în:

 1. Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu modificările și completările ulterioare;  
 2. Ordonanța de Guvern nr. 57/2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică cu modificările și completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului nr. 286/2011pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade și trepte profesionale imediat superioare ale personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 4. Metodologia de concurs din cadrul ACTTM nr. DA-6/02.10.2017.

Condiții minime generale:

Persoana care participă la concursul pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul III trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții minime generale:

 • are cetățenie română și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are capacitate deplină de acțiune;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii, și după caz, de vechime sau condițiile specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul.

Condiții minime de experiență:

 • Pentru cercetător științific gradul III să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani în cazul candidaților care dețin titlul de doctor în domeniile anterior specificate. Pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de cel puțin 10 ani, sau de 8 ani pentru candidații care dețin titlul de doctor (în una dintre specialitățile postului).

Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs:

 • cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Centrului de Scafandri;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • acordul scris al persoanei care dorește să candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate sau a certificatului de securitate corespunzător fișei postului scos la concurs, în condițiile în care este declarată ,,admisă” la concurs, are obligația de a completa dosarul cu originalul cazierului judiciar;
 • copii ale: diplomei de bacalaureat sau echivalentă, diplomei de licență și de master ori echivalente, însoțite de foile matricole. Copiile vor fi însoțite de documentele respective, în original, în vederea certificării conformității cu originalul, de către persoana care are atribuții desemnate în acest sens;
 • copie de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum și ale altor diplome sau titluri științifice sau academice. Copiile vor fi însoțite de documentele respective, în original, în vederea certificării conformității cu originalul, de către persoana care are atribuții desemnate în acest sens;
 • curriculum vitae;
 • adeverință care atestă vechimea în muncă;
 • lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative;
 • alte înscrisuri solicitate de legislația sau reglementările în vigoare;
 • dosar din material plastic cu șină.

Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 28.01.2022, ora 15.00.

Dosarele de concurs se depun lasediul unității, lacompartimentul personal, persoană de contact: M.m.II VĂLEANU Georgian, număr de telefon: 0724 596 120 – în timpul orelor de program.

Rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: se afişează în data de: 31.01.2022, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02145 bulevardul 1 Mai, nr.19, localitatea Constanța, județul Constanța, pe siteul www.navy.ro/anunturi și www.centruldescafandri.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul selecţiei dosarelor de concurs: se depun la compartimentul personal, în data de: 01.02.2022, până la ora 15.00, persoană de contact M.m.II VĂLEANU Georgian, număr de telefon: 0724 596 120 – în timpul orelor de program.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor cu privire la selecţia dosarelor de concurs: se afişează la sediul U.M. 02145/Centrul de Scafandri, bulevardul 1 Mai, nr.19, localitatea Constanța, județul Constanța, în data de: 02.02.2022, până la ora 15.00, pe siteul www.navy.ro/anunturi și www.centruldescafandri.ro.

Tipul probelor de concurs, locul, data şi ora desfăşurării acestora:

Proba scrisă: se desfăşoară la sediul U.M. 02145, bulevardul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, județul Constanța, în data de: 03.02.2022, începând cu ora 10.00.

Rezultatul probei scrise se afişează în data de: 04.02.2022, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02145, bulevardul 1 Mai, nr.19, localitatea Constanța, județul Constanța, pe siteul www.navy.ro/anunturi sau www.centruldescafandri.ro.

Eventualele contestaţii privind rezultatul probei scrise se depun la sediul U.M. 02145, compartimentul personal, în data de: 07.02.2022, până la ora 15.00, persoana de contact M.m.II VĂLEANU Georgian, număr de telefon: 0724 596 120 – în timpul orelor de program.

Rezultatul soluţionării contestaţiilor la proba scrisă se afişează la sediul U.M. 02145, bulevardul 1 Mai, nr.19, localitatea Constanța, județul Constanța, pe siteul www.navy.ro/anunturi sau www.centruldescafandri.ro. în data de: 08.02.2022, până la ora 15.00.

Nota finală a concursului reprezintă media aritmetică obținută la cele două probe: concursul de dosare și proba scrisă.

Rezultatul final al concursului se afişează în data de 09.02.2022, până la ora 15.00, la sediul U.M. 02145, bulevardul 1 Mai, nr.19, localitatea Constanța, județul Constanța, pe siteul www.navy.ro/anunturi sau www.centruldescafandri.ro.

Tematica de concurs:

 1. Apărarea națională a României. Dispoziții generale. Atribuțiile și responsabilitățile Ministerului Apărării Naționale.
 2. Dispoziții generale prevăzute în legea privind cercetarea științifică românească.
 3. Dispoziții privind statutul personalului care încadrează funcții de cercetare științifică.
 4. Reglementarea activităților de cercetarea științifică desfășurate de entități/instituții care au ca obiect de activitate cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică.

Bibliografia de concurs:

 1. Legea nr. 346 din 21.07.2006 privind organizarea și funționarea Ministerului Apărării Naționale, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 654 din 28.07.2006  (Capitolul I şi II).
 2. Legea 319 din 08 iulie 2013 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare cu modificările și completările ulterioare.
 3. Ordonanța Guvernului nr. 57 din 16 august 2002 privind cercetarea științifică și dezvoltarea tehnologică, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul I, II, III și IV).

NOTĂ: Prevederile actelor normative cuprinse în bibliografie se studiază cu modificările şi completările ulterioare, după caz.

Secretar comisie de concurs

                         M.m.II

                                 Georgian VĂLEANU

Prezentul anunţ a fost afişat la punctul
de control al u.m. 02145, astăzi 29.12.2021, ora 08.00

subofiţer de serviciu pe punct control

              Sg.

                           Nicoleta RĂILEANU