ANUNȚ cu rezultatul SELECȚIEI DOSARELOR la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL III în Laborator cercetare pătrundere sub apă la Cursul de formare, pregătire și antrenare scafandri

ANUNȚ

cu rezultatul SELECȚIEI DOSARELOR la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL III în Laborator cercetare pătrundere sub apă la Cursul de formare, pregătire și antrenare scafandri

Nr. crt.   Cod candidat* Rezultatul „Grilei de punctaj” Punctaj obținut la proba de dosare Rezultat selecție dosare de concurs
1. A 285/28.01.2022 2250 100 ADMIS
2. A 89/10.01.2022 1464 65 ADMIS
3. A 286/28.01.2022 1264 56 ADMIS

Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație în data de 01.02.2022, în intervalul orar 08.00 – 15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor Cpt. BURSUC Iulia.

Candidații ale căror dosare au fost admise se vor prezenta pentru proba scrisă în data de 03.02.2022, începând cu ora 10.00 la sediul unității.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:                    Cdor ROBU Adrian

Membri:              Lt.cdor AGAPE Adriana 

Pcc dr. RUS Simona

         Pcc DĂINEANU Robert   

Secretar:              Cpt. BURSUC Iulia