ANUNȚ cu rezultatul PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL III în Laborator cercetare pătrundere sub apă la Cursul de formare, pregătire și antrenare scafandri

ANUNȚ

cu rezultatul PROBEI SCRISE la concursul organizat pentru încadrarea postului vacant de CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL III în Laborator cercetare pătrundere sub apă la Cursul de formare, pregătire și antrenare scafandri

Nr. crt.   Cod candidat* Punctaj proba scrisă Rezultat proba scrisă Obs.
1. A 286/28.01.2022 98 ADMIS
2. A 285/28.01.2022 42 RESPINS Art. 28, alin. (3), lit. a) din HG 286/2011
3. A 89/10.01.2022 40 RESPINS Art. 28, alin. (3), lit. a) din HG 286/2011

Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație în data de 07.02.2022, în intervalul orar 08.00 – 15.00, conform art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.

Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor Cpt. BURSUC Iulia, tel. 0757894405.

COMISIA DE CONCURS:

Președinte:           Cdor ROBU Adrian

Membri:               Lt.cdor AGAPE Adriana 

          Pcc dr. RUS Simona

Pcc drd. DĂINEANU Robert   

Secretar:               Cpt. BURSUC Iulia