ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE

ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE

A URMĂTOARELOR POSTURI VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DE EXECUȚIE

 

 

 1. Posturile pentru care se organizează concurs de încadrare, sunt următoarele:
 2. INGINER GRADUL II la Birou achiziţii din Serviciul marketing şi achiziţii;
 3. ECONOMIST GRADUL II la Birou achiziţii din Serviciul marketing şi achiziţii.

 

 1. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
 2. a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 02145 Constanţa;
 3. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 4. c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
 5. d) copia carnetului de muncă sau, după caz, copiile adeverinţelor care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 6. e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Declaraţia este valabilă până la obţinerea cazierului în original, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
 7. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverința medicală va conține în clar numărul, data eliberării, numele emitentului, calitatea acestuia și va avea formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
 8. g) curriculum vitae;
 9. h) scrisoare de recomandare de la ultimul angajator;
 10. i) acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității cu acestea.

 

III.     Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 01.07.2019, ora 15.00.

 

 1. Dosarele de concurs se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, județul Constanța în zilele lucrătoare din perioada 18.06 – 01.07.2019, între orele 09.00 – 15.00.

Persoană de contact M.m.III VĂLEANU Răducu-Georgian, secretar, telefon 0241.586600, int.151.

 

 1. Condițiile generale pentru ocuparea tuturor posturilor scoase la concurs sunt:
 2.    deținerea cetățeniei române, a cetățeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și a domiciliului în România;
 3.    cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 4.      vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5.    deținerea capacității depline de exercițiu;
 6.    deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 7.    îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 8. persoana care dorește să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

V.1   Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului de INGINER GRADUL II  sunt:

 1. Absolvent de studii superioare în domeniul Inginerie navală şi navigaţie, Inginerie electrică, Inginerie electronică şi telecomunicaţii, Calculatoare şi tehnologia informaţiei, Inginerie şi management;
 2. Certificat de competenţă, recunoscut de Autoritatea Naţională pentru Calificări, pentru ocupaţia de expert în achiziţii publice;
 3. Minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
 4. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
 5. Cunoştinţe de operare pe claculator (Microsoft OFFICE);
 6. Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
 7. Capacitatea de comunicare, relaţionare şi lucru în echipă;
 8. Rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză, disponibilitate pentru program prelungit;
 9. Loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

 

 

V.2  Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului de ECONOMIST GRADUL II  sunt:

 1. Absolvent de studii superioare în domeniul marketing, management, administrarea afacerilor, economie;
 2. Cetificat de competenţă, recunoscut de Autoritatea Naţională pentru Calificări, pentru ocupaţia de expert în achiziţii publice;
 3. Minim 3 ani şi 6 luni vechime în specialitatea studiilor;
 4. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.
 5. Cunoştinţe de operare pe claculator (Microsoft OFFICE);
 6. Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
 7. Capacitatea de comunicare, relaţionare şi lucrul în echipă ;
 8. Rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză, disponibilitate pentru program prelungit;
 9. Loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

 

 1. Calendarul de desfășurare a concursului de angajare pentru posturile vacante de personal civil contractual:
 2. a) Depunerea dosarelor de concurs – în perioada 18 – 01.07.2019, între orele 09.00-15.00, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța.
 3. b) Selecția dosarelor de concurs – în data de 02.07.2019, până la ora 10.00.
 4. c) Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: navy.ro/anunțuri.php, în data 02.07.2019.
 5. d) Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 03.07.2019, până la ora 15.00; persoană de contact,m.III VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.
 6. e) Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: navy.ro/anunțuri.php, în data de 04.07.2019.
 7. f) Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:
 8. Proba scrisă pentru postul de INGINER GRADUL II se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 08.07.2019, între orele 11.00-14.00.

Rezultatul la proba scrisă pentru postul de INGINER GRADUL II se afișează în data de 09.07.2019, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php.

Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise pentru postul de INGINER GRADUL II se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 10.07.2019, între orele 09.00-15.00, persoană de contact, M.m.III VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă pentru postul de INGINER GRADUL II se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php, în data de 11.07.2019.

 1. Proba scrisă pentru postul de ECONOMIST GRADUL II se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 09.07.2019, între orele 11.00-14.00.

Rezultatul la proba scrisă pentru postul de ECONOMIST GRADUL II se afișează în data de 10.07.2019, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php.

Eventualele contestații privind rezultatul probei scrisă pentru postul de ECONOMIST GRADUL II se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 11.07.2019, până la ora 15.00; persoană de contact, M.m.III VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă pentru postul de ECONOMIST GRADUL II se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php, în data de 12.07.2019.

 1. Interviul pentru postul de INGINER GRADUL II se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 12.07.2019, între orele 10.00-14.00.

Rezultatul la interviu pentru postul de INGINER GRADUL II se afișează în data de 15.07.2019, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului pentru postul de INGINER GRADUL II se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 16.07.2019, până la ora 15.00; persoană de contact, M.m.III VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu pentru postul de INGINER GRADUL II se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php, în data de 17.07.2019.

 1. Interviul pentru postul de ECONOMIST GRADUL II se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 15.07.2019, între orele 10.00-14.00.

Rezultatul la interviu pentru postul de ECONOMIST GRADUL II se afișează în data de 16.07.2019, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului pentru postul de ECONOMIST GRADUL II se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 17.07.2019, până la ora 15.00; persoană de contact, M.m.III VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu pentru postul de ECONOMIST GRADUL II se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php, în data de 18.07.2019.

 

 

Rezultatele finale ale concursului pentru postul de INGINER GRADUL II se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php, în data de 18.07.2019.

 

Rezultatele finale ale concursului pentru postul de ECONOMIST GRADUL II se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe pagina de internet: www.navy.ro/anunțuri.php, în data de 19.07.2019.

 

 

VII.1   Tematica și bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de INGINER GRADUL II ŞI ECONOMIST GRADUL II:

 1. a) Tematica de concurs:
 2. Legea nr. 98/2016 – Legea privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 3. Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 – Legea privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 4. Legea nr. 101/2016 privind Remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificările şi completările ulterioare, integral;
 5. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 aprobată prin Legea nr. 195/2012 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniul apărării şi securităţii, integral;
 6. Legea nr. 500/2002 privind Finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1-3, art. 5-6, art. 22-23, art. 38, art. 38¹, art. 39 şi art. 42;
 7. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, anexa nr. 1 – Angajarea cheltuielilor;
 8. Ordonanţa Guvernului României nr. 119 din 31.08.1999, republicată, privind Controlul intern şi controlul financiar preventiv, cu modificările şi completările ulterioare, art. 2-3;
 9. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare, art. 1166-1173, art. 1270-1277, art. 1324-1327, art. 1350;
 10. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, art. 10-36, art. 37-40, art. 41-48, art. 49-54, art. 55-81, art. 111-124, art. 144-158, art. 175-182, art. 247-252;
 11. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare, art. 6 – 23;
 12. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare, art. 19 – 22;
 13. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare, art. 4, 25- 28, 41 – 50, 108 – 117, 140 – 146.
 14. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind Protecţia informaţiilor clasificate secret de serviciu, art. 2-4, art. 8, art. 12, art. 14.

 

 1. b) Bibliografia de concurs:
 2. Principalele drepturi, obligaţii şi interdicţii aplicabile personalului civil contractual în Ministerul Apărării Naţionale:
 • http://dmru.mapn.ro/pages/view/97;
 1. Legea nr. 98/2016 – Legea privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Hotărârea Guvernului României nr. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 – Legea privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 101/2016 privind Remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2011 aprobată prin Legea nr. 195/2012 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniul apărării şi securităţii;
 5. Legea nr. 500/2002 privind Finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare;
 9. Legea nr. 319/2006, privind securitatea şi sănătatea în muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 10. Legea nr. 307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 11. Hotărârea Guvernului României nr. 585/2002 privind aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare;
 12. Hotărârea Guvernului României nr. 781/2002 privind Protecţia informaţiilor clasificate secret de serviciu.