ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A POSTURILOR VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DIN U.M. 02145 CONSTANȚA

ANUNŢ
PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE
A POSTURILOR VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DIN U.M. 02145 CONSTANȚA

I. Postul pentru care se organizează concurs de încadrare, este următorul:
Inginer debutant în Birou securitate și sănătate în muncă, protecția muncii, supraveghere tehnică și metrologie legală, fără vechime în domeniul studiilor, absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic.

II. Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:
a) a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 02145 Constanţa – se completează la sediul unității;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;
d) copia carnetului de muncă sau, după caz, copiile adeverinţelor care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Declaraţia este valabilă până la obţinerea cazierului în original, care se prezintă cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverința medicală va conține în clar numărul, data eliberării, numele emitentului, calitatea acestuia și va avea formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;
g) curriculum vitae;
h) scrisoare de recomandare de la ultimul angajator – dacă este cazul;
i) acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs.
Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității cu acestea.

III. Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 11.05.2023, ora 15.00.

IV. Dosarele de concurs se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, județul Constanța în zilele lucrătoare din perioada 27.04.2023 – 11.05.2023, între orele 08.00 – 15.00.
Persoană de contact M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian, secretar, telefon 0724596120 (numai în timpul orelor de program).

V. Condițiile generale pentru ocuparea posturilor vacante sunt:

 1. deținerea cetățeniei române, a cetățeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și a domiciliului în România;
 2. cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. deținerea capacității depline de exercițiu;
 5. deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6. îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7. persoana care dorește să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

VI. Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului de INGINER DEBUTANT sunt:

 1. Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în domeniul tehnic;.
 2. Fără vechime în domeniul postului scos la concurs;
 3. Să îndeplinească cerințele minime de pregătire în domeniul securițății și sănătății în muncă în conformitate cu art. 49 din H.G. 1425/2006;
 4. Să dețină certificat de competență, recunoscut de Autoritatea Națională pentrum Calificări, pentru ocupația de Specialist în domeniul securității și sănătății în muncă sau curs echivalent cu o durată de minim 80 ore în domeniul securității și sănătății în muncă;
 5. Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.
 6. Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;
 7. Cunoştinţe de operare pe claculator (Microsoft OFFICE);
  8.Capacitatea de comunicare, relaţionare şi lucrul în echipă ;
  9.Rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză, disponibilitate pentru program prelungit;
 8. Loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

VII. Calendarul de desfășurare a concursurilor de angajare:
a) Depunerea dosarelor de concurs – în perioada 27.04.2023 – 11.05.2023, între orele 08.00-15.00, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța.
b) Selecția dosarelor de concurs – în perioada 12.05 – 15.05.2023, până la ora 12.00.
c) Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data 15.05.2023, până la ora 15.00.
d) Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 16.05.2023, în intervalul orar 08.00 – 15.00; persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0724596120 (numai în timpul orelor de program).
e) Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 17.05.2023, până la ora 15.00.
f) Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:
1. Proba scrisă se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 18.05.2023, între orele 10.00-13.00.
Rezultatul la proba scrisă se afișează în data de 19.05.2023, până la ora 15.00 la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro.
Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 22.05.2023, în intervalul orar 08.00 – 15.00, persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0724596120 (numai în timpul orelor de program).
Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 23.05.2023, până la ora 15.00.

 1. Interviul se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 24.05.2023, începând cu ora 10.00.
  Rezultatul la interviu se afișează în data de 25.05.2023, până la ora 15.00, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro.
  Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 26.05.2023, până la ora 15.00; persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.
  Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 29.05.2023, până la ora 15.00.
 2. Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 30.05.2023, până la ora 15.00.

VIII.1. Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de INGINER DEBUTANT:

 1. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă (Legea nr. 319/2006), cu modificările şi completările ulterioare;
 2. H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Codul Muncii din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003), cu modificările şi completările ulterioare;
 4. H.G. 1091 din 16.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. H.G. 971 din 09.08.2006 privind semnalizarea de securitate și sănătate în muncă;
 6. H.G. 1146 din 09.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea echipamentelor de muncă;
 7. Ordinul MapN nr. M-63 din 25.03.2021, pentru aprobarea metodologiei privind reglementarea activităților de scufundare în România;
 8. Legea 64/2008, privind funcționarea în siguranță a instalațiilor sub presiune, de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare. VIII.2. Tematica de concurs pentru ocuparea postului de INGINER DEBUTANT:
  1. Codul Muncii din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003), cu modificările şi completările ulterioare:
  • Cap. I;
  • Titlul III – cap. I Timpul de muncă și timpul de odihnă;
  • Titlul III – cap. II Repausuri periodice;
  • Titlul III – cap. III Concediile;
  • Titlul V – Sănătatea și securitatea în muncă.
 9. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă (Legea nr. 319/2006), cu modificările şi completările ulterioare – integral;
 10. H.G. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare – integral;
 11. H.G. 1091 din 16.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare – integral;
 12. H.G. 971 din 09.08.2006 privind semnalizarea de securitate și sănătate în muncă – integral;
 13. H.G. 1146 din 09.08.2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea echipamentelor de muncă – integral;
 14. Ordinul MapN nr. M-63 din 25.03.2021, pentru aprobarea metodologiei privind reglementarea activităților de scufundare în România – Cap. IX – Cerințe minime generale de securitate specific activităților de scufundare;
 15. Legea 64/2008, privind funcționarea în siguranță a instalațiilor sub presiune, de ridicat și aparatelor consumatoare de combustibil, cu modificările şi completările ulterioare – integral.

În atenția candidaților:

 1. Depunerea dosarelor și susținerea probelor de concurs se va face la sediul Centrului de Scafandri, din Bdul 1 Mai nr. 19-21, localitatea Constanța, județul Constanța;
 2. Afișarea rezultatelor la fiecare etapă de concurs, respectiv a rezultatelor contestațiilor se va face la punctul de control al Centrului de Scafandri (adresa specificată mai sus), pe pagina de internet a Forțelor Navale www.navy.ro și pe site-ul unității www.centruldescafandri.ro.
 3. Susținerea unei probe de concurs este condiționată de obținerea calificativului ”admis” la proba precedentă;
 4. La proba scrisă și interviu vor fi declarați ”admis” candidații care obțin minim 50 puncte din totalul de 100 puncte;
 5. Va fi declarat „admis” candidatul care a susținut toate probele și al cărui punctaj final este cel mai mare;
 6. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă;
 7. Rezultatul final al concursului nu se contestă;
 8. Prevederile actelor normative specificate în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.

SECRETAR AL COMISIEI DE CONCURS
M.m.II
Georgian VĂLEANU