ANUNŢ cu rezultatele probei scrise ale concursului pentru încadrarea postului vacant de TELEFONIST I la Centrala telefonică din Compania sprijin

ANUNŢ cu rezultatele probei scrise ale concursului pentru încadrarea postului vacant de TELEFONIST I la Centrala telefonică din Compania sprijin Nr. crt. Numele și prenumele candidatului Punctaj proba scrisă Menţiunea Admis/Respins Obs. 1. A 5747/07.12.2021 57.05 ADMIS 2. A 5918/14.12.2021 53.74 ADMIS 3. A 5916/14.12.2021 64.15 ADMIS 4. A 5799/08.12.2021 73.33 ADMIS 5. A 5929/15.12.2021 NEPREZENTAT RESPINS Candidații nemulțumiți de rezultatele selecției dosarelor pot formula contestație în data de 24.12.2021, până la ora 15.00, conform art. 20 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice. Eventualele contestații se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, la secretarul Comisiei de soluționare a contestațiilor Cpt.BURSUC Iulia. COMISIA DE CONCURS: Președinte: Lt.cdor MORARU Silviu Membri: Plt.maj. IBRAIM Erduan Pcc dr. Ing. RUS SIMONA Secretar: Cpt. BURSUC Iulia PREZENTUL ANUNŢ a fost afişat la punctul de control al Unităţii Militare 02145 Constanța, pe site-ul www.navy.ro și www.centruldescafandri.ro astăzi 23.12.2021, ora 14.00