ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE A POSTURILOR VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DIN U.M. 02145 CONSTANȚA

ANUNŢ

PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI DE ÎNCADRARE

A POSTURILOR VACANTE DE PERSONAL CIVIL CONTRACTUAL DIN U.M. 02145 CONSTANȚA

 1. Postul pentru care se organizează concurs de încadrare, este următorul:
 2. Șef birou gradul I  în Birou contabilitate la Financiar-contabil;
 3. Economist debutant în Birou contabilitate la Financiar-contabil.

II.      Documentele obligatorii pentru constituirea dosarului de concurs sunt următoarele:

a) cerere de înscriere la concurs adresată comandantului Unităţii Militare 02145 Constanţa – se completează în momentul depunerii dosarului;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor;

d) copia carnetului de muncă sau, după caz, copiile adeverințelor care atestă vechimea în muncă, și/sau specialitatea studiilor, experiența în domeniul postului;

e)  cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să ducă la incompatibilități cu funcția pentru care candidează. Declarația este valabilă până la obținerea cazierului în original, care se prezintă cel mai târziu până la data desfășurării primei probe de concurs. Neîndeplinirea acestei condiții duce la imposibilitatea de a participa la concurs;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverința medicală va conține în clar numărul, data eliberării, numele emitentului, calitatea acestuia și va avea formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii;

g) curriculum vitae;

h) scrisoare de recomandare de la ultimul angajator – dacă este posibil;

i) acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, corespunzător fişei postului, în condiţiile în care este declarată „admisă” la concurs – se completează odată cu depunerea dosarului la sediul unității;

j) dosar cu șină.

Documentele privind identitatea, studiile, cursurile sau specializările vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității cu acestea.

III.     Data limită până la care se pot depune dosarele de concurs este: 20.06.2022, ora 15.00.

IV.    Dosarele de concurs se depun lasediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, județul Constanța în zilele lucrătoare din perioada 06.06.2022 – 20.06.2022, între orele 08.00 – 15.00.

Persoană de contact M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian, secretar, telefon 0241.586600, int. 151.

V.    Condițiile generale pentru ocuparea posturilor vacante sunt:

 1.              deținerea cetățeniei române, a cetățeniei altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și a domiciliului în România;
 2.           cunoașterea limbii române, scris și vorbit;
 3.      vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4.              deținerea capacității depline de exercițiu;
 5.              deținerea unei stări de sănătate corespunzătoare postului, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 6.           îndeplinirea condițiilor de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 7.              persoana care dorește să candideze trebuie să nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea postului, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

VI.1.  Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului de ȘEF BIROU GRADUL I sunt:

1. Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență în următoarele domenii și specializări:

– contabilitate – contabilitate și informatică de gestiune;

– economie – economie și finanțe;

– finanțe – finanțe și bănci.

2.  Deține o vechime de minim 2 ani în domeniul postului scos la concurs;

3.  Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.

4.          Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;

5.           Cunoştinţe de operare pe claculator (Microsoft OFFICE);

6.         Capacitatea de comunicare, relaţionare şi lucrul în echipă;

7.          Rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză, disponibilitate pentru program prelungit;

8.          Loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

VI.2.  Condițiile specifice necesare pentru ocuparea postului de ECONOMIST DEBUTANT sunt:

1. Absolvent de studii superioare cu diplomă de licență, fără vechime în muncă sau în domeniul postului scos la concurs, în următoarele domenii și specializări:

– contabilitate – contabilitate și informatică de gestiune;

– economie – economie și finanțe;

– finanțe – finanțe și bănci.

2.  Nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”.

3.          Păstrarea confidenţialităţii datelor şi informaţiilor cu caracter militar;

4.           Cunoştinţe de operare pe claculator (Microsoft OFFICE);

5.         Capacitatea de comunicare, relaţionare şi lucrul în echipă;

6.          Rezistenţa la efort psihic, capacitate de concentrare, analiză şi sinteză, disponibilitate pentru program prelungit;

7.          Loialitate faţă de instituţia militară, conduită morală şi profesională.

VII.1.   Calendarul de desfășurare a concursului de angajare pentru postul vacant de ȘEF BIROU GRADUL I:

a) Depunerea dosarelor de concurs – în perioada 03.06.2022 – 20.06.2022, între orele 08.00-15.00, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța.

b)  Selecția dosarelor de concurs – în data de 21.06.2022, până la ora 12.00.

 c) Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data 21.06.2022, până la ora 15.00.

d) Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 22.06.2022, în intervalul orar 08.00 – 15.00; persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.

e) Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 23.06.2022, până la ora 15.00.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

1. Proba scrisă se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 27.06.2022, între orele 09.30-12.30.

Rezultatul la proba scrisă se afișeazăîn data de 28.06.2022, până la ora 15.00 la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro.

Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 29.06.2022, în intervalul orar 08.00 – 15.00, persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 30.06.2022, până la ora 15.00.

2. Interviul se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 01.07.2022, începând cu ora 10.00.

Rezultatul la interviu se afișeazăîn data de 04.07.2022, până la ora 15.00, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 05.07.2022, până la ora 15.00; persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 06.07.2022, până la ora 15.00.

3. Rezultatele finale ale concursului se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 07.07.2022, până la ora 15.00.

VII.1.   Calendarul de desfășurare a concursului de angajare pentru postul vacant de ECONOMIST DEBUTANT:

a) Depunerea dosarelor de concurs – în perioada 03.06.2022 – 20.06.2022, între orele 08.00-15.00, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța.

b)  Selecția dosarelor de concurs – în data de 21.06.2022, până la ora 12.00.

 c) Rezultatul selecției dosarelor de concurs se afișează la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data 21.06.2022, până la ora 15.00.

d) Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 22.06.2022, în intervalul orar 08.00 – 15.00; persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.

e) Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 23.06.2022, până la ora 15.00.

f) Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

1. Proba scrisă se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 27.06.2022, între orele 12.30-15.30.

Rezultatul la proba scrisă se afișeazăîn data de 28.06.2022, până la ora 15.00 la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro.

Eventualele contestații privind rezultatul probei scrise se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 29.06.2022, în intervalul orar 08.00 – 15.00, persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 30.06.2022, până la ora 15.00.

2. Interviul se desfășoară la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța în data de 04.07.2022, începând cu ora 10.00.

Rezultatul la interviu se afișeazăîn data de 05.07.2022, până la ora 15.00, la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro.

Eventualele contestații privind rezultatul interviului se depun la sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța, în data de 06.07.2022, până la ora 15.00; persoană de contact, M.m.II VĂLEANU Răducu-Georgian – secretar, telefon 0241.586600, int.151.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la interviu se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 07.07.2022, până la ora 15.00.

3. Rezultatele finale ale concursului se afișeazăla sediul Unității Militare 02145 Constanța, Bdul 1 Mai, nr. 19, localitatea Constanța și pe paginile de internet: www.navy.ro/anunțuri.php și www.centruldescafandri.ro, în data de 08.07.2022, până la ora 15.00.

VIII.1. Tematica de concurs pentru ocuparea postului de ȘEF BIROU GRADUL I:

1. Finanțarea instituțiilor publice. Principii, reguli și responsabilități. Procesul bugetar și execuția bugetară;

2. Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice. Planul de conturi general pentru instituțiile publice. Forma și conținutul situațiilor

3. Dispoziții generale prevăzute în legea contabilității. Registrele de contabilitate;

4. Fiscalitate. Principii generale, impozitul pe venit, contribuții sociale, declarații obligatorii;

5. Angajarea, lichidare, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

6. Verificarea, monitorizarea, raportarea și controlul situațiilor financiare, angajamentelor legale și bugetelor instituțiilor publice. Sistemul Forexebug;

7. Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naționale;

8. Drepturi și obligații ale salariaților și angajatorilor. Răspunderea disciplinară și materială;

9. Reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

10. Norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile (aspecte generale, reconstituirea documentelor contabile sustrase sau distruse, păstrarea și arhivarea registrelor de contabilitate și a celorlaltor documente financiar-contabile, registrele de contabilitate, formele de înregistrare în contabilitate);

11. Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

VIII.2. Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de ȘEF BIROU GRADUL I:

1. Legea nr. 500/2002 privind Finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul IV și Titlul V);

4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale;

5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;

7. OUG 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;

8. Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

9. Ordonanța Guvernului nr. 119/1999, republicată, privind controlul intern-managerial și controlul financiar preventiv;

10. HG 909/1997 pentru aprobarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;

11. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privindreevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

12. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

13. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;

14. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, cu modificările şi completările ulterioare;

15. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu modificările şi completările ulterioare;

16. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările şi completările ulterioare;

17. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 517/2016 pentru aprobarea procedurii aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug;

18. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 120/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv propriu în MapN;

19. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 92/2013 pentru aprobarea Instrucțuinilor privind scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe, precum și declasarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe în MapN;

20. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2909/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea și utilizarea fondurilor publice pentru deschiderea de acreditive de către ordonatorii de credite din MapN;

21. Principalele drepturi, obligații specifice și interdicții aplicabile personalului civil contractual în MapN, sursa: https://dmru.mapn.ro/pages/view/97.     

VIII.3. Tematica de concurs pentru ocuparea postului de ECONOMIST DEBUTANT:

1. Finanțarea instituțiilor publice. Principii, reguli și responsabilități. Procesul bugetar și execuția bugetară;

2. Organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice. Planul de conturi general pentru instituțiile publice. Forma și conținutul situațiilor financiare;

 •  
 •  
 •  
 •  

3. Dispoziții generale prevăzute în legea contabilității. Registrele de contabilitate;

4. Fiscalitate. Principii generale, impozitul pe venit, contribuții sociale, declarații obligatorii;

5. Angajarea, lichidare, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale;

6. Verificarea, monitorizarea, raportarea și controlul situațiilor financiare, angajamentelor legale și bugetelor instituțiilor publice. Sistemul Forexebug;

7. Drepturi și obligații ale salariaților și angajatorilor. Răspunderea disciplinară și materială;

8. Reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

9. Norme generale de întocmire și utilizare a documentelor financiar-contabile (aspecte generale, reconstituirea documentelor contabile sustrase sau distruse, păstrarea și arhivarea registrelor de contabilitate și a celorlaltor documente financiar-contabile, registrele de contabilitate, formele de înregistrare în contabilitate);

10. Organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii.

VIII.4. Bibliografia de concurs pentru ocuparea postului de ECONOMIST DEBUTANT:

1. Legea nr. 500/2002 privind Finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Legea nr. 82/1991 – Legea contabilității cu modificările şi completările ulterioare;

3. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Titlul IV și Titlul V);

4. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor materiale;

5. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii cu modificările şi completările ulterioare;

6. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;

7. OUG 121/1998 privind răspunderea materială a militarilor;

8. Ordonanța nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

9. HG 909/1997 pentru aprobarea Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale;

10. Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 3471/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privindreevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice;

11. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;

13. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii cu modificările şi completările ulterioare;

14. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile cu modificările şi completările ulterioare;

15. Ordinul ministrului apărării naționale nr. M 92/2013 pentru aprobarea Instrucțuinilor privind scoaterea din funcțiune și casarea activelor fixe, precum și declasarea bunurilor materiale, altele decât activele fixe în MapN;

16. Principalele drepturi, obligații specifice și interdicții aplicabile personalului civil contractual în MapN, sursa: https://dmru.mapn.ro/pages/view/97.                         

În atenția candidaților:

 1. Depunerea dosarelor și susținerea probelor de concurs se va face la sediul Centrului de Scafandri, din Bdul 1 Mai nr. 19-21, localitatea Constanța, județul Constanța;
 2. Afișarea rezultatelor la fiecare etapă de concurs, respectiv a rezultatelor contestațiilor se va face la punctul de control al Centrului de Scafandri (adresa specificată mai sus), pe pagina de internet a Forțelor Navale www.navy.ro și pe site-ul unității www.centruldescafandri.ro.
 3. Susținerea unei probe de concurs este condiționată de obținerea calificativului ”admis” la proba precedentă;
 4. La proba scrisă și interviu vor fi declarați ”admis” candidații care obțin minim 50 puncte din totalul de 100 puncte;
 5. Va fi declarat „admis” candidatul care a susținut toate probele și al cărui punctaj final este cel mai mare;
 6. La punctaje egale are prioritate candidatul care a obținut punctajul cel mai mare la proba scrisă;
 7. Rezultatul final al concursului nu se contestă;
 8. Prevederile actelor normative specificate în bibliografie se studiază cu modificările și completările ulterioare, după caz.

SECRETAR AL COMISIEI DE CONCURS

M.m.II

                                              Georgian VĂLEANU

PREZENTUL ANUNȚ A FOST AFIȘAT LA PUNCTUL DE CONTROL

AL U.M. 02145 CONSTANȚA, ASTĂZI 03.06.2021, ORA 14.00